Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående opplæring? Oppmerksomheten vil særlig være rettet mot å kartlegge og forstå eventuelle forskjeller mellom majoritets- og minoritetsungdom i denne overgangen. Hvilke typer kompetanse som fremmer en vellykket overgan g til arbeidslivet, og hvilke typer som ser ut til å være forbundet med tilpasningsproblemer vil undersøkes. Det vil også undersøkes hvorvidt den samme kompetanse gir lik avkastning i arbeidsmarkedet i forskjellige grupper. Hovedproblemstilling vil være: Hvor store er forskjellene i arbeidsmarkedstilpasning mellom minoritets- og majoritetsungdom etter videregående? Hvilke faktorer forklarer forskjellene? Hva er suksessfaktorer og hva virker motsatt? For å besvare disse spørsmålene vil sammenkoblede data f ra forskjellige registre analyseres. Datamateriale vil bestå av alle som begynte i videregående opplæring i årene 1999 - 2001 (ca. 150.000 personer) og alle personer uten noe videregående opplæring som var født i årene 1981-1985, og vil innholde detaljert e opplysninger om utdanningsaktivitet og -resultater, arbeidsmarkedsstatus, inntekt og en rekke bakgrunnsforhold.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon