Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Trykktank for testing av effekter som en følge av eventuelle lekkasjer til havbunnen i forbindelse med geologisk lagring av CO2

Tildelt: kr 1,2 mill.

Eventuell utlekking av CO2 til havbunnen fra geologiske lagre kan ha effekter på det marine miljøet. Siden en eventuell frigjøring av CO2 ville skje på flere hundre meters dyp, vil alle prosesser skje under det trykk som foreligger på dette dypet. CO2 i vann gir økt surhet (lavere pH) og selv om sjøvannet har en betydelig bufringsevne, noe som vil redusere pH senkningen, vil det tilførte CO2 trolig kunne gi en betydelig surgjøring av vannet. Den reduserte pH må i sin tur antas å føre til økt frigjøring a v metallioner fra berggrunnen. Dette innebærer at frigjøring av CO2 må antas å gi sterkere toksisk stress på dypt vann enn på grunt vann. Levende dyr produserer CO2 gjennom sin metabolisme, og dyrenes kroppsvæske inneholder betydelige mengder CO2, særli g i form av bikarbonat. CO2 blir imidlertid giftig ved konsentrasjoner som ligger langt under de nivåer som vil foreligge ved en eventuell lekkasje på dypt vann. Dette innebærer st selv om det utlekkende CO2 ledes vekk av strømninger i vannet og fortynnes kraftig, vil det kunne foreligge i bioaktive konsentrasjoner over betydelige områder rundt et utslippspunkt. Kunnskapene om de kjemiske endringene som oppstår når CO2 tilføres sjøvann på dypt vann er svært mangelfulle, og så vidt vites er det tidligere bare utført ytterst få toksikologiske studier av effekter av CO2 og lav pH på marine dyr. Gjennom bygging av en trykktank med tilhørende utstyr, og som skal inneholde sjøvann og forsøksdyr, vil effekter av CO2 på store havdyp kunne bli studert på en helt ny måte. Tanken bygges med tanke på forskningsmessig fleksibilitet og etter lovpålagte krav til sikkerhet og godkjenning. Tanken vil kunne benyttes på en rekke fagområder og vil over tid vil gi grunnlag for flere doktorgradsoppgaver. Ikke minst vil tanken være et verktøy som vil kunne bidra til økt forståelse for risikoaspekter knyttet til CO2-lagring i geologiske formasjoner. Prosjektet supplerer flere pågående Europeiske CO2-prosjekter.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering