Tilbake til søkeresultatene

NATURNAER-Natur og næring

Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN) - en analyse av ressurs, produkt, marked og økonomi som grunnlag.Tilleggsøknad

Tildelt: kr 3,1 mill.

Det er lange tradisjoner for næringsmessig utnytting av utmarksressursene i Norge og det er i løpet av de siste 15 årene gjort en rekke politiske vedtak om en ytterligere satsing på utnyttelsen av disse ressursene. Det er et uttalt mål at omsetningen av i nnlandsfiske skal øke med 45 % i løpet av de neste 10 årene. Prosjektets mål er å skaffe ny kunnskap som fremmer innovasjon, entreprenørskap, utvikling og samarbeid blant fisketurismeaktører på Østlandet. Verdiskapingen i næringen skal derigjennom økes, samtidig som innlandsfiskeressursen skal utnyttes på en bærekraftig måte i forståelse med andre brukerinteresser og innenfor offentlig rammeverk. For å få til dette er det behov for økt kompetanse om markedsmuligheter og de ulike fisketuristsegmentenes p roduktpreferanser. Samtidig er det behov for økt kunnskap om hvordan fisketurismebedriftene kan sikre god og varig kvalitet på fisket, kunnskap om flaskehalser, suksessfaktorer og økonomisk potensial for bedriftene. Det omsøkte FoU-prosjektet bygger på k onkrete case og enkeltbedrifter som vil være bærebjelken i prosjektet. Disse er spredt over hele Østlandet og har hovedfokus på ørret-, harr- og gjeddefiske. De ulike delprosjektene innenfor ressurs, produkt og marked er nært knyttet til hverandre og påvi rker hverandre gjensidig. Økonomi er organisert som et eget delprosjekt, men i tillegg vil økonomi, flaskehalser og suksessfaktorer være gjennomgående tema i alle delprosjekter. Formidling vil være et eget delprosjekt og inkludere resultater og erfaringer fra de andre delprosjektene. Selv om det er foretatt en del utredningsarbeid og kunnskapsoppsummeringer innenfor fisketurisme, er det fortsatt mangel på konkret kunnskap som grunnlag for produktutvikling. Dette prosjektet søker å skaffe slik kunnskap s om kan brukes direkte ved innovasjon, entreprenørskap og utvikling av fisketurismebedrifter.

Budsjettformål:

NATURNAER-Natur og næring