Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

Kompetansemegling Østfold Samarbeid for økt FoU-innhold - videreføring av 168591

Tildelt: kr 0,75 mill.

Kompetansemegling Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommunens program Østfold Kompetanseoffensiv 2015 blitt et strategisk viktig element i den langsiktige satsingen på økt regional FoU-kompetanse. NFRs program Forskningsbasert Kompetansemegling har bidrat t til et sterkere fokus på dette i regionen og medvirker sterkt til å realisere ambisjonene. Erfaringene fra KM-programmet er så langt er meget positive og budsjettet er økt med 50% i 2006. Basert på tidligere evalueringer av prosjektbeskrivelser samt erf aringene fra gjennomføringen i 2005 grupperes forbedringstiltakene i følgende hovedstrategier som grunnlag for det videre arbeidet i 2006: 1.Forsterke samspillet mellom de regionale innovasjonsaktørene og utnytte eksisterende møteplasser 2.Konsentrere i nnsatsen mot utvalgte bransjer og klynger samt generell mobilisering mot SMB i andre bransjer med FoU-ambsjoner og vekstpotensiale 3.Øke FoU-samarbeidet regionalt og (inter)nasjonalt gjennom synliggjøring av regional FoU-kompetanse og utvikling av langsi ktige FoU-allianser regionalt og (inter)nasjonalt 4.Formidlingsaktiviteter skal forsterkes for økt læring både gjennom besøk i bedrifter, presentasjoner i eksisterende arenaer og aktivt bruk av web-basert teknologi for formidling 5.Utvikle den regionale kompetansemeglerfunksjonen som en koordinerende og utøvende ressurs i utvikling av regionale og institusjonelle FoU-strategier Styringsgruppe og kompetansemeglerteamet opprettholdes som i 2005, men arbeids-metoder og rutiner, særlig med sikte på forbedr ede seleksjonskriterier for KM-prosjektene og sterkere samspill med Innovasjon Norge, skal videreutvikles. Kompetansemeglerne skal i tillegg formidle bredere ved et forsterket fokus på SkatteFUNN og andre virkemidler som skal bidra til at bedriftene innar beider en mer langsiktig FoU-strategi der det samtidig skal legges til rette for et mer langsiktig samarbeid med både regionale og (inter)nasjonale FoU-miljø tilpasset bedriftenes FoU-behov og ambisjone

Aktivitet:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet