Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

BTV Kompetansemegling

Tildelt: kr 2,4 mill.

2005 har vært et godt, spennende og krevende år for BTV Kompetansemegling. Vi arbeider hard for å nå målsettinger på bedriftsnivå, og har gjort disposisjoner mot slutten av året som skal sikre måloppnåelse. Det har ikke være noen endringer i samarbeidspar tnere eller utøvere i 2005; fremdeles er det BTV-fylkeskommunene og Tel-Tek, Telemarksforsking-Bø og TI's avd. på Kongsberg som er hovedaktører med prosjektleder fra Næringssenteret i Vestfold. Forankringen i Regionrådet er god og BTV Kompetansemegling er et av regionens strategiske satsingsprosjekter. Utover å nå målene knyttet til bedrifsbesøk, forprosjekter, bedrifts- og nettverksprosjekter, blir det i 2006 lagt økt vekt på formidling, instituttutvikling og samhandling regionalt, både mellom institut t og smb og mellom ulike regionale utviklingsprosjekter. Nettverksprosjektene søkes etablert innen Kultur, natur og reiselivsbransjen i 2006. Vi planlegger å utgi nyhetsbrev og et samarbeid med media/aviser-lokal TV for dekning av vellykkede bedriftsp rosjekter. Prosjektetets tre institutter hadde et svært ulikt ståsted med tanke på samarbeid med smb ved inngangen til prosjektet. TI har f.eks i all tid arbeidet med smb-markedet, mens Tel-Tek i hovedsak har arbeidet med store bedrifter. Fordi institutte ne har hatt ulikt ståsted, har også læringskurven vært ulik og det vil den forsatt være i 2006. Det er derfor laget særskilte instituttmål for 2006 - det vil bli laget handlingsplaner. Det legges blant annet opp til økt erfaringsdeling mellom instituttene . Det vil bli tatt initiativ til samspillsarenaer der bedrifter møter regionens FoU-miljøer med formål å øke bedriftenes tillitt til og kjennskap til FoU-miljøene og samsmpillsarenaer der ulike regionale utviklingsprosjekter (ARENA, nHS mfl.) treffes fo r læring, erfaringsutveksling og evnt. koordinering av innsats. Motivasjonen og engasjementet i prosjektet er godt og prosjektet har god regional forankring. Engasjementet fra bedriftne er også økende.

Aktivitet:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet