Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - NORUT IT

Tildelt: kr 0,15 mill.

FORNY infrastrukturmidler skal benyttes til å få fram en vellykket kommersialisering annet hvert år. Prosjektet vil sette i verk/videreføre følgende tiltak: 1. Systematisk idestimulering ved å gjennomgå alle løpende prosjekt med hensyn til kommersialiser ingsideer. 2. Holdningsendring og kulturbygging for fremme av kommersialisering ved å motivere forskerne og gi opplæring om forretningsutvikling, økonomi, innovasjon m.m. 3. Nettverksarbeid mot næringsliv, andre FoU-miljøer og det regionale innovasjonss ystemet. For å oppnå en kommersialisering annet hver år, har vi satt som delmål å produsere fire til seks lovende idéer hvert år. Dette kan igjen deles inn i en rekke under-delmål: - Løpende og nystarteded prosjekter skal gjennomgås med hensyn til kommer sialiseringsidèer - motivasjonsseminarer med Norinnova KE skal gjennomføres. - interne seminar med inviterte bidragsytere fra patentering, forretningsutvikling, venture, økonomi og innovasjon skal gjennomføres - Være involvert i minst ett regionalt nett verksprosjekt til enhver tid. - Opprettholde og styrke vår næringslivskontakt gjennom deltakelse i næringslivsfora. - Opprettholde og styrke et godt tverrfaglig nettverk med Norut-Gruppen, Universitetet, Nasjonalt senter for telemedisin, Telenor FoU og innovasjonsmiljøene i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. - Gjennomføre kontaktmøter og markedsføre FORNY overfor Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet