Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konsepter for bruk av LNG i store passasjerskip og godstransport

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

174176

Prosjektperiode:

2006 - 2008

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Stortinget har vedtatt økt innenlands bruk av naturgass i Norge. Sluttbruk innenfor skipsfart er utprøvd for en ferge og to supply skip, mens det ikke er utviklet løsninger for andre skipstyper. Både nasjonalt og internasjonalt vil det i tiden framover vo kse frem et marked for gassdrevne fartøy i økende grad, både på grunn av fordeler knyttet til oppfyllelse av miljøkrav og fordi teknologien forventes å modnes i nær fremtid. Kompleksiteten i framdriftslinjen for skip som skal operere på naturgass vil va riere avhengig av fartøykonsept og operasjonsprofil. Det er spesielt viktig at de enkeltkomponenter og systemer som tilbys dette ferske markedet er i stand til å tilfredsstille spesifiserte krav minst på høyde med konvensjonelle framdriftsystemer. Gassmas kineri med tilhørende gass drivstoffsystem benytter delvis kjent teknikk satt inn i en ny applikasjon med høye krav til lave drivstoffkostnader, lave miljøutslipp, høy driftspålitelighet og høyt sikkerhetsnivå. For å oppnå dette kreves: - Optimal design av hele framdriftslinjen fra gasstanker til propell. Det foreligger i dag utviklet design for gasselektriske maskineriløsninger, men det kreves fortsatt utviklingsarbeid for en optimal løsning for direkte drift. - Optimal operasjonsprosedyre for gassmask ineriet. Kompetanse knyttet til drift av skip som opererer på naturgass er svært begrenset, og det foreligger et eget behov knyttet til å øke kompetanse hos rederier på operasjonstekniske aspekter knyttet til en overgang til naturgass. Drift av skip på n aturgass er fortsatt ikke utbredt internasjonalt. Norge foreslo for IMO i 2005 utviklingen av et internasjonalt regelverk for drift av skip på gass, og dette er satt på programmet for IMO de neste årene. En infrastruktur for forsyning av LNG til skip er i dag ikke bygget ut, og en logistikkjede for gassforsyning må fortsatt utvikles spesielt for det enkelte prosjekt. Dette krever i en tidlig fase at sluttbruker ikke bare aktivt må delta i konseptutvikling

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet