Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

ICE LOAD MONITORING (ILM)

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektnummer:

174178

Prosjektperiode:

2006 - 2008

Organisasjon:

Geografi:

Trenden i dag er økt utskipning av olje og gass fra isfylte farvann som Barentshavet, Kvitsjøen, Pechorahavet, Sakhalin øst i Russland og Østersjøen. De rådende klima, is og dybdeforhold i kalde strøk vil stille utvidede krav til skip og utstyr som skal o perere i slike områder. Spesielt utfordrende er fysiske forhold knyttet til maritime operasjoner og mangel på infrastruktur koplet med at havområdene er spesielt sårbare overfor forurensninger som kan følge med maritim virksomhet. En av hovedutfordringene ved operasjon i is er å innhente informasjon om de aktuelle lokale isforhold for å kunne operere skipet innenfor de begrensninger som ligger i skipets konstruksjon (isklasse). Erfaringer viser at skip som operer i is er utsatt for mange skader både på s krog og ror/propell, og det må antas at det i stor grad skyldes at skipet opereres i tyngre isforhold enn designet for. En forutsetning for å kunne redusere denne type skader, som i verste fall kan føre til totalhavari, er å kunne innhente informasjon om både de aktuelle isforhold og de belastninger skipet forventes å utsettes for. Sentralt vil være å kunne avstemme skipets hastighet mot de til en hver tid rådene is-belastninger skipet utsettes for, slik at man unngår skade. De lange avstandene og de vari erende og harde værforholdene i Nordlige farvann, vil gi helt spesielle utfordringer med tanke på å berge skip og menneskeliv. Det er derfor et behov for å utvikle et system som kan innhente denne informasjonen og gjøre den tilgjengelig for mannskapet på brua. Slike løsninger vil bidra til å øke sikkerheten og redusere risikoen for tap av liv, miljø og andre verdier. Videre ser en muligheter til å utvikle disse systemene for kommersiell bruk og til å effektivisere skipstransport -øke utnyttelsen av skipen e. Likeledes vil det bli mulig å bedre planlegge seilaser og lasteoperasjoner. Det foreslås derfor å utvikle et system for Ice Load Monitoring (ILM) basert på observerte isdata og belastninger.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet