Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Informasjonsmodell for skip-land kommunikasjon

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

174191

Prosjektperiode:

2006 - 2006

Organisasjon:

Geografi:

Elektronisk havneklarering av skip er nærmest en realitet. Den 6. juni 2005 innførte USA sitt system (eNOA/D), som alle skip over 300 BRT må bruke for inn- og utklarering i USA. I Europa utvikler man gjennom SafeSeaNet et internet basert system som først og fremst brukes til informasjonsutveksling mellom de ulike lands myndigheter. Når det gjelder elektronisk rapportering fra skip til land, forventer vi i tiden framover å se nasjonale løsninger både i Europa og andre deler av verden. Det er ingenting som tyder på at vi vil få like eller harmoniserte løsninger i de ulike land. Det vi da vil kunne oppleve, er at papirarbeidet ombord går noe ned, mens IT arbeidet øker betydelig. Foreliggende prosjektforslag går ut på å lage en informasjonsmodell som kan bru kes både til skip-land kommunikasjon, og til deling av informasjon mellom ulike datasystemer om bord. For å oppnå en vellykket integrasjon mellom to ikke-harmoniserte applikasjoner, er man avhengig av å ha en felles "bunnplattform". Dette vil være informa sjonsmodellen, som vil bestå av referansedata strukturert i henhold til datamodellen i ISO 15926. Dataene i informasjonsmodellen vil gi eksplisitt forståelse av aktuelle termer og begreper. Dermed kan utvetydigheter og misforståelser ved datautveksling un ngås. Informasjonsmodellen vil således også fungere som en integrasjonsmodell, der sendende og mottagende applikasjon kan mappe elementer i sine informasjonsbærere (f.eks. XML-skjemaer) mot det felles begrepsapparatet som informasjonsmodellen besitter. De t ferdige, kommersialiserte produktet vil inkludere en generator som er i stand til å erstatte en informasjonsbærers dataelementer med assosierte referansedata fra informasjonsmodellen. Datautveksling basert på denne metoden vil dermed også gi kvalitetssi kring i hht ISO-standarden. Anvendelsespotensialet er stort, idet informasjonsmodellen vil være i nøytralt format, og kunne brukes av ethvert datasystem med tilpassede adaptorer for import og eksport.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet