Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Elektronisk farled

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektnummer:

174199

Prosjektperiode:

2006 - 2008

Geografi:

Visjon: Den endelige løsningen for å unngå ulykker vil være at en kan forutse hva som vil inntreffe tidsnok til at farer og uhell kan unngås. Bakgrunn. Utfordringene med å sikre sjøtransporten øker. Dette skyldes økende antall store fartøy med farlig ell er forurensende last, cruiseskip med flere tusen personer og hurtiggående fartøy som skal manøvrere i våre kompliserte kystfarvann eksponert for vær, sjøpågang og strøm. Konsekvensene av eventuelle ulykker er formidable. Dette setter krav til utvikling av ny og tilpasset informasjon og teknologi og til at systemene er i overenstemmelse med brukerkrav og internasjonale regelverk. Arbeidet: Arbeidet er delt i 6 faglige arbeidspakker. Arbeidspakke 1 vil fastlegge kravene til framtidas navigasjonshjelpemiddel og arbeidspakke 2 beskrive den teknologiske platformen som må utvikles. Arbeidspakke 3 vil bidra til å utvikle og gjøre tilgjengelig informasjon i henhold de behov som er avdekket spesielt med tanke på å kunne forutsi hendelser i farleden. Arbeidspakke 4 ser spesielt på posisjonering som er en svært viktig parameter for sikker navigasjon og det er en internasjonal utvikling det er viktig å være med på. Sikker seilas er avhengig av et samspill mellom navigatør og navigasjonshjelpemidler i farleden så som trafikksentraler. De hjelpemiddel som utvikles i prosjektet skal gi brukere om bord og på land det samme bilde av situasjonen Arbeidspakke 5 skal implementere systemer ombord og arbeidspakke 6 på trafikksentralen. Samspillet skal demonstreres og resultat ene evalueres av en brukergruppe som etableres i Arbeidspakke 1. Det vil bli lagt stor vekt på samordningen med andre MARUT prosjekt.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet