Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av et funksjonelt og økonomisk nedsenkbart oppdrettsanlegg

Tildelt: kr 0,70 mill.

Utviklingen i oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt viser at oppdrett vil foregå på mer ekspanderte lokaliteter. I de fleste land med egen kystsone, så er det ofte et press på havområdet nærmest land. Det er også flere steder en økende motst and mot visuell forurensing fra bl.a. oppdrettsanlegg. Mange land har besluttet å satse på akvakultur, men for mange så er det eneste alternativ for fiskeoppdrett å søke ut i åpent hav. Dette gjør dagens tradisjonelle anlegg mindre konkurransedyktige ford i det blir færre lokaliteter hvor denne type anlegg kan plasseres. Ved å sette fokus på å utvikle en teknisk løsning for et nedsenkbart oppdrettsanlegg som både er kostnadseffektiv og samtidig pålitelig, vil nye områder gjøres tilgjengelig. Det er et øn ske å i størst mulig grad benytte seg av eksisterende merdløsning og tilpasse denne til en nedsenkbar løsning. Fordelen ved dette er at mange av de drift og operasjonsmessige problemstillingene vil bli ivaretatt. Operasjoner slik som notskift og håndterin g av fisk inn og ut vil forbli mest mulig identisk med eksiterende konsept. I prosjektet vil en å ta utgangspunkt i eksiterende merdløsning fra Aqualine AS og tilpasse denne til en kostnadseffektiv og driftsikker nedsenkbar merdløsning. På merden vil det bli festet en kalibreringsenhet (ballasttank) sammen med et lodd. Merden vil senkes inntil loddet treffe bunn og vekten av loddet avtar. Ved å la anlegget "flyte" over sjøbunn i stede for å henge i bøyer fra overflaten, kan man helt unngå påvirking fra b ølger. Dette vil gi vesentlig mindre påkjenning og bevegelse på anlegget. Bruk av bøyer i overflaten er en begrensende faktor med hensyn til hvilke lokaliteter som kan benyttes, både i forhold til belastninger fra bølger og visuell forurensing. Videre er det viktig å utvikle et konsept som kan være neddykket hele tiden, og ikke kun i forbindelse med evakuering eller som en nødløsning. Dette er viktige punkt som skiller konseptet fra de fleste andre løsninger.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet