Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EVidence based Improvement of SOFTware engineering

Tildelt: kr 39,5 mill.

Programvare utgjør bærebjelken i det moderne informasjonssamfunnet og blir i økende grad kritisk for industri, næringsliv, forvaltning, forskning og nasjonal sikkerhet. Samtidig benytter IKT-bransjen metoder og verktøy med liten visshet om hva de gir av k valitet, kostnader, begrensninger og risiko. EVISOFT vil etablere et kunnskapsbasert paradigme innen systemutvikling. Dette vil være en grunnleggende innovasjon i verdenssammenheng og vil gi potensial for betydelig verdiskapning hos bedriftsdeltakerne, fo r IKT-bransjen og for kunnskapsoppbygging i forskningsmiljøene. EVISOFT representerer et unikt konsortium bestående av kunnskapsintensivt norsk næringsliv og ambisiøse universitets- og instituttmiljøer. Samarbeidet mellom deltakerne er allerede godt eta blert for de fleste gjennom tidligere nasjonale innovasjonsprosjekter. Deltakerne har et betydelig internasjonalt samarbeid som ytterligere vil forsterkes gjennom prosjektet. Hver enkelt bedrift vil gjennomføre en serie bedriftsprosjekter i løpet av EVISO FTs varighet. Betydelige bedrifts-økonomiske gevinster er konkretisert basert på bedriftenes egne strategier, prioriteringer og innovasjonsutfordringer. Følgende bedrifter har forpliktet seg til å delta i EVISOFT fra starten av: ABB, DNV Software, EDB AS, Firm, Geomatikk, Kongsberg Spacetec, Objectnet, Software Innovation, Telenor og Vital. På forskningssiden deltar SINTEF, NTNU og UiO/Simulasenteret. Som et viktig ledd i å etablere kunnskapsbasert systemutvikling vil prosjektet adressere følgende område r: (i) Smidige og evolusjonære prosesser, (ii) Modellbasert utvikling med UML, (iii) Kostnadsestimering og risikoanalyse og (iv) Komponentbasert utvikling. EVISOFT planlegger en omfattende informasjon og resultatspredning innen prosjektet til de akademi ske miljøene og til allmennheten (øvrige bedrifter, politiske beslutningstakere, offentlige myndigheter og til generelt interesserte). Tre industristipendiater foreslås tilknyttet prosjektet.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena