Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kontrakter og virkemidler i en effektiv tømmeromsetning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

174713

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Geografi:

Prosjektet er toårig (2006-2007) og er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Inst. for naturforvaltning, UMB. Prosjektet vil primært inngå som del av brukerfinansiering i søknad om Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning til NFR Fellessatsing TRE, Søk nadsnr ES341278 "Trade mechanisms, incentives and contracts in the Nordic timber markets". Dersom det nevnte prosjektet ikke skulle bli innvilget ønsker vi sekundært å rette en søknad til Utviklingsfondet for skogbruk med henblikk om å få gjennomført et m indre prosjekt. Prosjektskissen beskriver således hvordan et slikt nedskalert prosjekt er tenkt utført. Behovet for bedret styring av tømmerflyten, en mer effektiv skogsdrift og ønsket om å gi klare medlemsfordeler har ført til at en rekke ulike bonusord ninger og virkemidler er introdusert i norsk tømmeromsetning de siste årene. En kan dele effektene av de ulike kontraktene og virkemidler grovt sett i to: effekter på markedsstruktur og konkurranse, samt effekter i forhold til en mer effektiv skogsdrift o g tømmerforsyning. Ingen tidligere studier har imidlertid gått i detalj med å dokumentere effekten mht dette for de ulike ordningene. Vi har delt prosjektet inn i to delprosjekter i henhold til de to delmålene. Vår tilnærming er å bruke nyere kontraktste ori til å analysere eksisterende og potensielle virkemidler i norsk tømmeromsetning. DP1: "Analyse av eksisterende kontrakter og virkemidler i tømmeromsetningen" Her vil vi først oppdatere og sammenstille eksisterende kontrakter i bruk i Norge samt i n oen grad Sverige og Finland. Vi vil videre gi en kvalitativ vurdering mhvordan disse virker i forhold til (a) stabilitet og nivå på tømmerinngang, (b) konkurranse i tømmermarkedet og (c) kostnadseffektivisering av tømmeromsetningen. DP2: "Analyse av nye kontrakter i tømmeromsetningen". Ut fra erfaringer av bruk av produksjonskontrakter i jordbruket vil vi gi føringer for hvordan nye og forbedrete kontrakter kan tilpasses til det norske tømmermarkedet.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet