Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Canada - Etablering av samarbeid med Carleton University, Canada om Prediksjon av residiv og rehabiliteringsbehov blant lovbrytere

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

174930

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Det er en utfordring for kriminalomsorgen i mange land å redusere nye lovbrudd etter soning. Gjentagagelsekriminaliteten er høy, 60% av innsatte i norske fengsler begår nye lovbrudd. Alminnelig fengselssoning har svært liten individualpreventiv effekt. De t finnes i dag teknikker for å kartlegge fremtidig lovbruddsrisiko, og foreta vurderinger av lovbryternes personlighet og sosiale situasjon. Formålet med disse intervjuene er å tilpasse reaksjonen på et lovbrudd til lovbryterens særlige situasjon. For noe n er rusmisbruk en hovedårsak til kriminalitet, for andre er økonomi, boligforhold, familieforhold eller personlighetstrekk som sinne, likegladhet, spenningssøking vesentlige faktorer. Det gjelder derfor å gi en individuell reaksjon som tar hensyn til lov bryterens behov, og setter inn ressursene på de områdene der sannsynligheten for å fremme lovlydighet er størst. Erfaringene fra det siste tiåret har vist at andre reaksjons- eller soningsformer er (langt) mere effektive når det gjelder å redusere residiv et. Ved Carleton University, Canada, er det et forskningsmiljø med spisskompetanse på vurdering av residivrisiko og rehabiliteringsbehov blant lovbrytere, samt å utforme tilpassede soningsformer/reaksjoner. Professor Don Andrews og professor Jim Bonta m. fl. har utviklet instrumenter og kartleggingsverktøy som nå benyttes i mange land. Senteret har utviklet Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI). Et fjerde generasjons instrument som bygger på LSI-R, utviklet ved Carleton. Det kombinerer risik ovurdering og kartlegging av rehabiliteringsbehov. Instrumentene og metoden har vært brukt i over 20 land, på over 100,000 lovbrytere alene i Canada, med gode resultater. I forprosjektet vil det bli foretatt en første oversettelse til norsk av LS/CMI.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet