Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Validering av norskutviklet metodikk for biomasse- og skoginventring basert på fjernmåling med bruk av laser for N-A forhold.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

175097

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prevista er i dag Nordens ledende leverandør av skogrelaterte geografiske data og planprodukter til skogbruket. Dagens produksjon baserer seg i stor grad på manuell arbeidsinnsats - feltarbeid og fysisk håndtering av data. Det er gjennomført flere vellykk ede leversanser i Norge og metoden er vitenskapelig dokumentert gjennom flere internasjonale forskningsartikler. Videre har Prevista skrevet kontrakter med to større skogselskap i Sverige om leveranser av skogplandata basert på vår metode. Det har blitt tydelig for Prevista at vi trenger industriell partner(e) i Nord-Amerika for å levere tjenester og teknologi i dette markedet. Hovedgrunnen til dette er at det trengs kapital og kompetanse for å lykkes i det amerikanske markedet. Vi tror også det er vikt ig at det er en amerikansk leverandør av disse tjenestene som sitter tetter på de amerikanske kundene enn vi har mulighet for fra Norge. Erfaringene viser nå at det kan være naturlig å samarbeide med leverandører av laserdata og flybilder, mer enn tradisj onelle sktradisjonelle skogplanselskaper. I tillegg til å gjøre metoden og Prevista mer kjent, ønsker vi å kontakte et utvalg av større kunder, kartlegge mulige samarbeidspartnere både innen innsamling av laserdata og levering av takster, vurdere om USA og Canada bør betraktes som et felles marked og på bakgrunn av disse analysene og kontaktene, utvikle en forretningsplan i samarbeid med en partner i USA/Canada.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet