Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Utvikling av computer-baserte prosedyrer for å effektivisere regional kartlegging av biomasse i skog med flybåren LiDAR

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

175142

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Flybåren LiDAR (LIght Detection and Ranging) er den mest lovende fjernmålingsbaserte teknikken for kartlegging av biomasse i skog fordi den er i stand til å beskrive den 3-dimensjonale strukturen av trær og vegetasjon. Som første land i verden, er teknikk en nå tatt i operasjonell bruk i Norge ved kartlegging av skog for kommersielle skogbruksformål. Teknikken gir en økt kvalitet og reduserte kostnader i forhold til tradisjonelle metoder. Et naturlig neste steg er at LiDAR også tas i bruk for kartlegging a v biomasse på regionalt og nasjonalt nivå. Nøyaktig kartlegging av biomasse er viktig som grunnlag for beslutninger i skogforvaltningen, for å påvise ressurser for energiformål (bioenergi) og beregne størrelsen på karbonlager. Norge er gjennom internasjo nale klimakonvensjoner forpliktet til å rapporter status og endringer når det gjelder karbon lagret i skog. For at regionale anvendelser skal være økonomisk forsvarlige, vil de måtte basere seg på statistisk funderte utvalgsstrategier, der en ved å kartl egge en representativ del av et areal blir i stand til å estimere tilstanden for hele den aktuelle regionen. I et prosjekt finansiert av NFR/SKOGEN ("Developing and testing a national system for inventory ...") er formålet å utvikle og teste en slik regio nal prosedyre for biomassekartlegging, der hele Hedmark fylke er testområde. I et liknende prosjekt i regi av NASA er formålet å utvikle liknende metoder for et område med 4X Norges areal (provinsen Quebec). I begge disse prosjekter er det erkjent at for å kunne finne fram til en effektiv design av utvalgsbaserte inventeringer, der nøyaktighet og kostnader kan balanseres mot hverandre, er det nødvendig å utvikle et computer-basert simuleringsverktøy der effekten av alternative design kan analyseres. I om søkte prosjekt vil vi 1) etablere en bilateral forskningsgruppe som skal klargjøre det faglige og empiriske grunnlaget for en simulator, og 2) utarbeide en full prosjektsøknad for utviklingen av simulatoren.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet