Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingskoalisjonen Hordaland/Rogaland. Innovasjon og verdiskaping gjennom regionale partnerskap og lokale nettverk

Tildelt: kr 4,2 mill.

Medvirkningsbasert innovasjon er det sentrale fokus i all aktivitet i hovedprosjektet. Det er planlagt spredning av det konkrete utviklingssamarbeidet i 2006 og utover, både når det gjelder bedrifter og nettverk. Hovedsamarbeidspartnerne; Industrinettverk et AS og Industrinettverket i Hardanger. Samarbeidende nettverk; Innovasjon Rogaland, Viking Innovasjon og Marut Haugalandet. Nettverk i oppstartsfase fra 2005 og 2006; industrinettverk på Mongstad, nettverk i Dalane, nettverk prosessindustrien (G8), nett verk på Karmøy og Maritim Lettmetall klynge. Partnerskapet planlegger å gå inn i siste del av programperioden av VS 2010 med 10 nettverk som samlet representerer sentrale næringer i Norge. Fokus er på tiltak som skal øke kompetansen og samarbeidet om inno vasjon og oppstart av konkrete prosjekter i og mellom deltagerbedriftene. Det inngås nå avtale med Rogaland Fylkeskommune, hvor denne type næringsrettet utviklingsaktivitet knyttet til RUP samordnes under VS 2010 paraplyen. I 2006 vil vi øke samarbeidet med tilsvarende nettverk/forskermiljø i Sverige, England, Finland og andre EU land om erfaringsoverføring. Hordaland Fylkeskommune har bevilget 1 mill. NOK til internasjonal nettverskomparasjon. Forskningsproblemstillingene er på tre nivåene; bedrift, ne ttverk og region. 1) Hvordan fremme integrert og kontinuerlig innovasjon på bedriftsnivå? 2) Videreutvikling av nettverksmodeller gjennom erfaringslæring samt diffusjon. 3) Hvordan videreutvikle partnerskapssamarbeid på regionnivå basert på de spesifikke erfaringene og utfordringene fra samarbeidet i koalisjonen så langt? Den vitenskapelige produksjonen både i 2006 og resten av programperioden er planlagt økt. I 2006 planlegges det ferdigstilling av 2 doktoravhandlinger og 6 review artikler, i tillegg ti l annen publisering og formidling.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet