Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

New International Training and Pre-simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 1

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt som ble gjennomført med Statoil ASA som oppdragsgiver. Hovedrosjektet deles i fase 1 og 2. Videre beskrives fase 1 som det i denne omgang søkes støtte for fra Norges Forskningsråd. Fase 1 vil gå fra 3. kvart al 2006 til 4. kvartal 2007. Delprosjektets formål er å utvikle et modelleringsgrunnlag for fase 2 av prosjektet - utvikling av et simulatortrenings og presimuleringskonsept. De mest sentrale FoU utfordringene ligger i arbeidspakke 4. Fase 1: Arbeidspak ke - AP: 1 til 7. AP 1 - Innsamling og systematisering av data. Kartlegging av ekstern kompetanse. AP 1 vil også fortsette med mindre intensitet i prosjektets 2. fase. AP 2 - Deltakelse på eksisterende trening i Canada for to prosjektdeltakere fra SMS AS. Vurdere faglig innhold og simulatorteknisk kvalitet. Tilegne seg en iskompetanse for softwareutviklere om hvordan et slikt treningskonsept kan bygges opp. AP 3 - Feltekspedisjon for foto, video og audiodokumentasjon. Gjennomføres på KV Svalbard. I sa marbeid med DnV og prosjektet Ice Load Monitoring, skaffe data på krefter som virker på fartøy. Aktiviteter i denne AP er grunnlag for aktiviteter i AP 5 - modellering av KV Svalbard. AP 4 - Utvikling av ismodeller. Matematisk og visuelt for istypene bru tt is, fast førsteårs og flerårsis, drivis, pakkis og skrugarder og issørpe i havnebassen. AP 5 - Modellering av KV Svalbard for verifisering og validering av metoder og løsninger i AP 4. AP 6 - Prosjektadministrasjon AP 7 - Spredning av forsknings og utviklingsresultater. Anvendelsespotensialet for SMS er stort innen all utvikling av simulatorsoftware og visuelle systemer. Trenings og presimuleringsproduktet vil ha stort anvendelsespotensiale for SMS, oljeselskapene, shippingselskaper og andre privat e og offentlige institusjoner innen økt effektivitet, økt sikkerhet og mindre risiko for miljøskader. Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse for utdypende beskrivelse.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet