Tilbake til søkeresultatene

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Monitoring of Development in Traditional Indigenous Lands of the Nenets Autonomous Okrug, Northwestern Russia

Tildelt: kr 1,2 mill.

Urfolkenes tradisjonelle landområder i Nenets autonome område opplever alvorlige miljøpåvirkninger gjennom moderne industriell utvikling. Tundra og reinbeite ødelegges eller forurenses i stor skala. Urfolkenes (nenetsernes og izhma-komiernes) tradisjonell e næringer og kulturelle overlevelse er truet. Det mangler et verktøy som dokumenterer situasjonen og som kan brukes som grunnlag for en konstruktiv dialog mellom selskapene, administrasjonen og de tradisjonelle landbrukerne. Prosjektet skal opprette et slikt verktøy ved å lage en elektronisk GIS (GIS = Geografiske informasjonssystemer) database som skal legges ut på internett. Den vil inneholde data om geografi, urfolks arealbruk, industriell virksomhet, rapporterte økologiske problemer og endringer i u rfolks tradisjonelle næringer. Prosjektet er i første linje et samarbeidsprosjekt mellom et vitenskapelig institutt (Norsk Polarinstitutt) og en urfolksorganisasjon (Nenetsernes organisasjon "Jasavej"). Andre institusjoner deltar som konsulenter. Dataene samles inn fra publiserte kilder, forvaltning, oljeselskap, landbrukere (hovedsaklig reindriftsutøvere) samt nye satellittbilder. Russisk juridisk ekspertise deltar i prosjektet for å vurdere de juridiske forholdene omkring prosjeket, inkludert datainnsam ling og publisering. En internasjonal gruppe av vitenskapsfolk vil evaluere de innsamlete dataene fra samfunnsmessige, miljømessige og politiske synsvinkler. En avsluttende rapport vil konkludere med en bedømmelse av situasjonen og muligens råd til forskj ellige aktører. Det legges spesiell vekt på samarbeidet mellom vitenskapsfolk og representanter for urfolk. Prosjektet ønsker samtidig gode relasjoner med den regionale forvaltningen og oljeselskap. Gjennom et slikt samarbeid kan man best mulig forsikre seg at vitenskapelige råd vil føre til administrative tiltak og dermed til en forbedring av situasjonen. En tospråklig, engelsk og russisk, nettside vil fortløpende orientere om prosjektets fremgang. En passordbeskyttet del vil inneholde foreløpige pro sjektdata til bruk for prosjektdeltagerne og samarbeidende IPY-prosjekter. Databasen og den avsluttende rapporten vil bli publisert på engelsk og russisk. Prosjektet inkluderer trening av Nenetsernes organisasjon "Jasavej"s stab i bruken av GIS. Den resu lterende databasen skal etter prosjektets avslutning lagres og vedlikeholdes på russisk territorium, fortrinnsvis av "Jasavej" i Nenets autonome område.

Budsjettformål:

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008