Tilbake til søkeresultatene

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaten

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektet vil belyse spenningen mellom forvaltningsretten, konkurranseretten og kontraktsretten med utgangspunkt i velferdsforvaltningen. Velferdsforvaltningen er valgt da det offentlige her både utøver myndighet, tildeler rettighetsbaserte ytelser og tj enester, samarbeider med private med ordninger basert på solidaritet og på økonomisk lønnsomhet. Samtidig er organiseringen av velferdsforvaltningen under utvikling. Prosjektet vil behandle tre hovedproblemstillinger: * bruk av avtaler og avtalemekanism er mellom organer med offentlige oppgaver og med leverandører og brukere * hvilke krav og regler offentlige organer er underlagt når de samhandler med uavhengige rettssubjekter og * hvilken betydning det har om den virksomhet det er tale om utgjør myndigh etsutøvelse eller en økonomisk aktivitet og hvordan denne grensen kan trekkes. Vi vil ta for oss avtaler brukt av offentlige organer i sammenhenger som ikke er rent kommersielle og se på hvordan slike ikke-kommersielle sammenhenger som avtalene inngår i påvirker anvendelse av kontraktsretten og forvaltningsretten og om det kan oppstilles noen felles prinsipper for slike typer av avtaler. Den andre problemstilling er å avdekke og fremstille felles underliggende prinsipper som likebehandling, objektivite t i avgjørelsesgrunnlaget, gjennomsiktighet og muligheter for kontroll uavhengig av hvilke konkrete regler som gjelder. Vi vil se på de gjennomgående prinsipper som preger reglene om offentlige anskaffelser, kravene til ikke-diskriminering og rettssikkerh et i forhold til offentlige inngrep i markedet og de forvaltningsrettslige regler for utøving av myndighet. Grensetrekningen mellom myndighetsutøvelse og økonomisk aktivitet har gjennomgående betydning. Vi vil se på grunnleggende prinsipper innen markeds retten, forvaltningsretten og kontraktsretten både for å se om dette kan gi utgangspunkt for å forklare de skiller som er trukket og for å gi anbefalinger for nye tilfeller.

Budsjettformål:

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Finansieringskilder