Tilbake til søkeresultatene

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner.

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

176459

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2013

Geografi:

Dette prosjektet kombinerer beskrivende forskning og aksjonsforskning. Prosjektet skal følge implementeringen av nye læreplaner i yrkesutdanningen. Søkelyset vil være rettet mot yrkesfaglærernes fortolkninger av planer, deres oppfølging av disse i praksi s og utviklingen av metodiske opplegg og læremiddel/verktøy som kan styrke yrkesrelevansen i fagene og understøtte ulike differensieringsstrategier. Prosjektet tar videre sikte på å utvikle metoder som gjør lærere og instruktører i stand til å beskrive, vurdere og forbedre egne opplæringsstrategier. Slike utviklingsinitiativ vil bli gjenstand for følgeforskning for å møte behovet for forskningsbasert kunnskap innen det yrkesdidaktiske feltet. Studier av opplæringsstrategier i kontekst, utprøving av praks isbasert kompetanseutviklingsopplegg vil sammen med følgeforskning danner grunnlag for yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling. Teoretisk forankring for studier av opplærigsstrategier i kontekst vil være kulturhistorisk virsksomhetsteori, mens utvikling av prak sisbasert kompetanseutvikling blant lærere og instruktører, vil bygge på pedagogisk aksjonsforsknng. Følgeforskningsdelen skal bidra til å frambringe generaliserbar kunnskap som kobles til erfaringene med kompetanseutviklingsprogrammet og implementeringen av nye læreplaner. Den sammenfattende undersøkelsen vil være både flerkasuistisk og longitudinell, for å kunne følge opp prosessene over lengre tid, så det blir mulig å dokumentere betingelsene for at nye praksiser og modeller blir institusjonalisert som en del av skolenes eller skoleverkstedenes/opplæringsbedriftenes dynamiske rutiner. Prosjektet vil bli gjennomført over 4 år, fra 01.08.2006 i samarbaid med skoleeiere og videregående skoler i 3 fylker, med hovedvekt på Akershus. Prosjekt skjer i samarb eid med PFI i UiO og med internasjonale samarbeidpartnere i Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Budsjettformål:

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Finansieringskilder