Tilbake til søkeresultatene

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Nyutdannede læreres mestring av yrket: om kvalifisering i høgskole og grunnskole

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektnummer:

176487

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2011

Geografi:

I dette prosjektet skal vi studere nyutdannede læreres mestring av yrket. Spørsmålet gjelder ikke bare funksjonen til høgskole og grunnskole som læringsarena, men også hva som læres, og hva som læres best, på hvilken arena. Bedre kunnskap om disse forhold ene er av sentral betydning fordi lærerens kompetanse er viktig for elevene og grunnskolen. Det er organisert i tre delprosjekter: (A) Kunnskaps- og profesjonsretting i lærerutdanningen; (B) Betingelser for nyutdannede læreres mestring av yrket; (C) Nyutd annedes læreres mestring av yrket i møtet med grunnskolen. Alle tre delprosjektene har som utgangspunkt de kompetansekrav som stilles til nyutdannede lærere, men nærmer seg dette på ulik måte. Både teoretisk og metodisk har delprosjektene en rekke skjærin gspunkter og de vil i betydelig grad gjøre bruk av samme datakilder. Omfattende kvantitative undersøkelser blant studenter (StudData), lærerutdannere og lærer i praksisskoler (LuData) vil bli kombinert med kvalitative tilnærminger blant annet i form av do kumentanalyser av fagplaner, styringsdokumenter, eksamensbesvarelser, fokuserte intervjuer og observasjon. Formålet med prosjektet er tredelt: *å studere nyutdannedes mestring av læreryrket i relasjon til innholdet i og viktige betingelser for lærerkvali fisering; *på grunnlag av overnevnte studier å foreslå og å prøve ut nye former for relasjoner mellom lærerutdannere i høgskoler og praksisskoler, og mellom nyutdannede og erfarne lærere i grunnskolen; *å utvikle mer varige FoU-nettverk på tvers av lærer utdanningsinstitusjoner som har kvalifisering av lærere som tema.

Budsjettformål:

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Finansieringskilder