Tilbake til søkeresultatene

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Rehabilitering som konflikt

Tildelt: kr 5,9 mill.

Forskningsprosjektet vil undersøke hvordan et fokus på spenninger og konflikt i rehabiliteringsfeltet kan synliggjøre strukturelle rammer for rehabiliteringsvirksomheten. Med grunnlag i igangværende forskningssamarbeid ved Høgskolen i Oslo vil det bli gje nnomført to delstudier. Den første studien fokuserer på spenninger i trekantmodellen evidensbasert praksis, profesjonelt skjønn og brukermedvirkning. Dette spenningsforholdet blir undersøkt både på helse- og sosialfaglige yrkesarenaer. Den andre studien u ndersøker funksjonshemmedes brukerorganisering i Norge med særlig henblikk på spenningen mellom en medisinsk og en sosial modell av funksjonshemming. Begge studiene gjør bruk av kvalitativ metode i form av intervjuer, observasjon og dokumentanalyse. Den offentlige politikkutformingen på rehabiliteringsfeltet legger til grunn et harmoniperspektiv der spenningene anerkjennes, men tenkes løst ved informasjon og kommunikasjon mellom deltakerne i feltet. Tidligere forskning har nøyd seg med å konstatere at de t er konflikter i feltet. I dette prosjektet vil vi gjøre bruk av et konfliktteoretisk perspektiv. Vi har spenningene som analytisk utgangspunkt og vil for det første undersøke betingelsene for harmonimodellene som den offentlige politikken opererer med. For det andre vil vi undersøke mulighetene for å nærme seg de spenningsfylte relasjonene i feltet som nødvendige og produktive.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Finansieringskilder