Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

Rapid Prototyping teknologi som industriell innovasjonskatalysator

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektets overordnete målsetting er testing av vitenskapelige høgskolers mulighet for å stimulere regionalt forankrede innovasjonsprosesser, samt styrking av næringsrettet kunnskaps-grunnlag og samarbeid mellom akademiske institusjoner. Målene skal rea liseres via implementering av tidligere forsknings-resultater ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) i et samarbeidsprosjekt med åtte lokale produksjonsbedrifter og fire regionale høgskoler (Høgskolene i Akershus, Østfold, Vestfold og Agder). Det skal utvikles en tverrfaglig strategi med høyt potensial for å stimulere regional nyskaping. Det skal skje via utvikling av nye produktkonsepter i en innovasjonsprosess som bygger på Rapid Prototyping (RP)-teknologiens unike evne til å stimulere samhand ling i utviklingsteam. Fysiske modeller av alternative idéforslag kan her fremstilles raskt og billig. Sansebaserte erfaringer i iterative eksperimenter med slike utkast kan engasjere og stimulere ulike aktører (teknologer, designere, brukere mm) uavhengi g av bakrunn, språk og preferanser. Og kroppsbasert lærdom kan ha idégenererende virkninger velegnet som supplement til abstrahert teori. Målet er harmoniserte helhetlige konsepter hvor alles bidrag er integrert. Design vil ha katalyserende virkninger i levendegjøringen av slike prosesser. Det skal arrangeres fire seminarer ved høgskolene og fem ved AHO, som har avansert RP-lab, 3D-modellering og alle fasiliteter. I hovedseminarene skal bedriftsrepresentanter, høgskole-representanter og studenter samha ndle over fem dager i team hvor RP-teknologiens muligheter utnyttes fullt ut. De resulterende produktkonseptene tas med til bedriftene og avsluttes internt - med RP-støtte fra AHO. Høgskolene skal også delta med rådgivning og dokumentasjon i avlutningsfas en. Opparbeidet kunnskapsbase skal videreutvikles ved høgskolene. Prosessene og resultatene skal evalueres og publiseres gjennom AHO.

Aktivitet:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet