Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

UiB-pilot - Kompetansebasert havbruk

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektet bygger videre på de positive erfaringene som ble gjort gjennom Universitetet i Bergen (UiB) sitt pilotprosjekt i 2005 med tittel: "nHS-UNIVERSITETSPILOTENE UiB". I denne neste fasen ønsker vi å teste en del av de erfaringer som ble gjort, samt iverksette tiltak som ble foreslått i den forrige prosjektperioden og som skal bidra til at UiB styrker sin rolle som utviklingsaktør for den regionale havbruksnæringen. Innholdet i prosjektet har dermed likheter med den forrige universitetspiloten, men v il ikke være en gjentagelse av denne. Tiltakene skal videreføres og testes ut i nye former med til dels nye aktører og nye og forbedrete virkemidler. Det nye prosjektet vil dermed fortsatt være av eksperimentell utforming og tilnærming til målene, samtidi g som prosjektet har konkrete og etterprøvbare resultatmål. Hensikten er å utvikle kompetansetjenester og samarbeidsmodeller for og med havbruksnæringen av en slik kvalitet at disse etter hvert blir etterspurt av oppdretterne og selvfinansiert gjennom ege ninnsats fra brukerne i kombinasjon med andre ordinære virkemidler. Dette vil styrke og synliggjøre UiBs rolle som regional utviklingsaktør for havbruksnæringen. Tiltakene som skal testes er: - Gjennomføring av studentoppgaver i tett samarbeid med og til dels ute hos oppdretterne. - Gjennomføring av brukerkurs, spesielt innen fiskehelse, hygiene og fiskevelferd som utvikles og gjennomføres i samarbeid med oppdretterne. - Gjennomføring av en brukerundersøkelse for å kartlegge motivasjon og nytteverdi av p ågående og gjennomførte KMB-prosjekter knyttet til havbruksnæringen. Undersøkelsen skal tjene som korrektiv i det pågående nettverksarbeidet mellom forskning og havbruksnæring. - Bidra til etableringen av et Norwegian Center of Expertice innen havbruk i r egionen.

Budsjettformål:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet