Tilbake til søkeresultatene

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Da det personlige ble politisk. 1970-tallets kvinnebevegelse.

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektnummer:

177774

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2007 - 2012

Geografi:

Spenningsfeltet mellom det private og det politiske utgjorde en dynamikk som i særlig grad rekrutterte og engasjerte deltakerne i 1970-tallets kvinnebevegelse. Mange av temaene som ble tatt opp til debatt berørte kvinners dagligliv, og tilbød forklaringsm odeller der individuelle problemer ble satt inn i strukturelle og kollektive rammer. Med et kulturanalytisk utgangspunkt retter vi søkelys mot hva som foregikk både i hodene og hjertene og dagliglivene til aktørene. Likedan rettes fokus mot diskursene, te kstene, organisasjonene, handlingene og den materielle kulturen. Vi er opptatt av aktørenes motivasjoner for å involvere seg i en protestbevegelse og deres opplevelser av engasjementet. Vi vil gripe et bredt spekter av målsetninger og motivasjoner, smak o g stil, sorger og gleder hos de involverte. Vi ønsker å utforske innholdet i programerklæringene nærmere, samtidig som vi vil studere hvilke midler ulike deler av bevegelsen valgte å ta i bruk. Vi har valgt å skille ut fire tydelig empirisk avgrensede, m en samtidig nært relaterte, forskningstema, som til sammen utgjør et bred tilnærming til vårt hovedtema: Utvidelsen av politikkbegrepet og privatsfærens personlige og politiske betydning. Del 1? Forhandlinger om intimitet. Fokus på intimitetens forvandli ng på 1970-talet, med særlig vekt på analyser av diskusjonene om seksualitet, kjærlighet og parforhold. Del 2 - Kvinnebevegelse og maskulinitet. Diskusjoner om menns særart, ansvar og behov for endring. Vil spesielt fokusere på den fremvoksende mannsbeveg elsen. Del 3: Kvinnebevegelsens symbolske systemer: hverdagsestetikk, følelser og protest. Vil utforske sammenhengen mellom symboler og følelser og analysere hvordan både hverdagslivets materielle kultur, aksjoner og utvalgte slagord stod sentralt i det å uttrykke protest Del 4- Intimitet, intimitetspolitikk og medborgerskap. Den nye kvinnebevegelsens innflytelse på det økte mangfoldet i organisering av intimsfæren de siste tiårene.

Budsjettformål:

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Finansieringskilder