Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fremtidens tråler

Tildelt: kr 0,15 mill.

Siktemålet for det påtenkte hovedprosjektet er å utvikle et nytt trålerkonsept med redusert energiforbruk og lavere utslipp av CO2, NOX og SOX til luft, samt å videreutvikle systemer for redskapshåndtering med tanke på sikre arbeidsdekkoperasjoner og skån som råstoffbehandling. I forprosjektet vil Rolls-Royce Marine AS- Ship Technology - Fish, Rolls Royce Marine - Deck Machinery - Brattvaag , Rolls-Royce Marine AS - Research & Technology (propulsjon), Trålrederiet Roaldsnes AS og SINTEF fiskeri og havbru k AS etablere et konsortium bestående av flere trålrederier samt UTRS som er et amerikansk forskningsinstitutt med kunnskap om energigjenvinning (UTRC er eid av UTC United Technologies (www.utrc.utc.com/)) De ulike avdelingene i Rolls-Royce har kompetan se på fartøyutvikling, dekksutstyr og propulsjonsløsninger. Rederiene bidrar med ideer og driftserfaring. I samarbeid med deltagerne skal det utarbeides en plan for et brukerstyrt innovasjonsprosjekt med fokus på energiforbruk/miljø og redskapshåndteri ng (råstoffkvalitet og sikkerhet) Forskningsoppgavene vil i hovedsak bestå i å: - utvikle et nytt trålerkonsept som har optimal interaksjon mellom skrog, propulsjonssystem og redskapshåndteringssystem. Verifisering vil skje ved teoretiske studier og mod ellforsøk. - videreutvikle (marinisere) og komponenttilpasse et landbasert system for gjenvinning av energi fra eksos- og kjølesystem (ORC- Organic Rankine System). Verifisering vil skje ved teoretiske studier og prototypeutvikling i samarbeid med aktuel le underleverandører (hovedmotor, kjølesystem) - Videreutvikle systemer for ombordtaking av trål med tanke på råstoffkvalitet og samtidig utvikle systemer for sikker operasjon på arbeidsdekk i alle faser av tråling. En slags parallel til dette er SAHS-Sa fe Anchor Handling System som Odim/Ulstein verft har utviklet.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet