Tilbake til søkeresultatene

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Læringsnettverk - en modell for innovasjon i distriktskommuner?

Tildelt: kr 0,25 mill.

Østlandsforskning har gjennom en rekke prosjekter arbeidet med utvikling av tjenesteproduksjonen i kommunal sektor gjennom læringsnettverk både over kommunegrenser og på tvers av ulike fag og sektorer innen kommunal sektor. Vi har også erfaringer fra nett verksarbeid innen privat sektor gjennom NFRs program VS2010. Vi tar sikte på å sammenholde erfaringer fra privat sektor med erfaringer fra offentlig sektor for å undersøke hvilke erfaringer som er overførbare og på hvilke måter de er overførbare. Gjennom forprosjektet vil vi systematisere erfaringer og identifisere innovasjoner som følge av læringsnettverkene. Med innovasjon mener vi en endring som innebærer en nyhet i form av nye produkter, tjenester og/eller arbeidsmetoder. I en åpen innovasjonsmodell vil utvikling skje i samhandling mellom aktører i og utenfor organisasjonen. Derfor er innovasjon gjennom nettverk blitt en viktig innovasjonskilde og -metode. Vår utfordring i prosjektet er særlig å benytte erfaringer fra innovasjoner i privat sektor for å studere hva innovasjoner handler om i norsk kommunal virkelighet, og på hvilke områder en kan skape innovativ virksomhet for å bedre kvaliteten på tjenestene overfor brukere og innbyggere. Vi vet at distriktskommuner (eller små kommuner) står overfor spesielle utfordringer med tanke på rekruttering av spesialkompetanse, svakt faglig miljø, problemer med riktig dimensjonering av tjenestetilbudet i forhold til behovet, små stillingsbrøker etc. Dette kan slå ut i dårlig kvalitet eller brukertilpasning, l iten valgfrihet for brukerne, at tjenesten ikke blir tilbudt eller at tjenesten blir svært kostbar for kommunen. Mange distriktskommuner har dermed store utfordringer, både i forhold til å opprettholde befolkning og sysselsetting generelt og i forhold til å opprettholde et godt tjenestetilbud spesielt. Vi vil derfor ha fokus mot læringsnettverk som kilde til innovasjon innenfor velferdstjenester i distriktskommuneperspektiv.

Budsjettformål:

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet