Tilbake til søkeresultatene

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Bedre Interkommunale Brannvesen gjennom IKT Integrert system for branntjenester (BIBIKT)

Tildelt: kr 0,42 mill.

Under et brann- eller redningsoppdrag er korrekt og oppdatert informasjon av uvurderlig betydning for å sikre liv og helse, materielle verdier og mannskapenes sikkerhet. Et moderne brannvesen er en kunnskapsorganisasjon hvor informasjon samles, bearbeides og arkiveres med et formål: Å begrense skadevirkninger av brann og ulykker. Fylkesmannen i Vestfold har i samarbeid med berørte instanser innenfor akuttberedskap utarbeidet en rapport: "Utvidet samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestfold". En av konklusjonene i rapporten er at det trengs bedre muligheter for digital informasjonsutveksling mellom ulike aktører. Særlig gjelder dette digitale kart og kartrelatert informasjon. Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) benytter i dag en rekke IKT- baserte systemer. Mer og bedre informasjon fra eksterne kilder, sammen med integrasjon av egne systemer, oppfattes av VIB som et viktig virkemiddel for å øke effektivitet, forbedre kvalitet og sikre mannskapene under brann- og redningsoppdrag. Interkommu nale brannvesen bidrar til økt profesjonalisering av brann- og redningstjenestene. Samtidig blir utrykningsområdene større, og som en konsekvens av dette reduseres mannskapenes lokalkunnskap. Mannskapene kjenner ikke lenger hver adresse og hver brannkum. Derfor er gode informasjonssystemer langt viktigere nå enn tidligere. Dette prosjektet har klare ambisjoner om å skape bedre interkommunale brannvesen gjennom IKT. Bak søknaden står et omfattende nettverk av aktører: 12-kommunerssamarbeidet i Vestfold, V estfold Interkommunale Brannvesen, Høgskolen i Vestfold, 110-sentralen i Vestfold, Tønsberg kommune, Fylkesmannen i Vestfold (FM), og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Både FM og DSB anbefaler at et slikt forprosjekt gjennomføres, og begge uttaler at prosjektet vil bidra til økt effektivitet, bedre kvalitet og større sikkerhet for mannskapene. Både FM og DSB vurderer også at prosjektet har nasjonal lærings- og overføringsverdi.

Budsjettformål:

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet