Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Study of Mind in Nature, CSMN

Alternativ tittel: CSMN Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling

Tildelt: kr 98,1 mill.

Prosjektnummer:

179566

Prosjektperiode:

2007 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

CSMN har siden oppstart i 2007 til avslutningen i 2017 hatt et høyt aktivitetsnivå og omfattende interaksjon med en lang rekke internasjonale forskningsmiljøer. Senterets kjernegruppe, lenge åtte forskere; halvt lokal, halvt internasjonal, var ved SFF-periodens avslutning 10 forskere, 7 av dem i Oslo. Gruppen har i seg selv utgjort et internasjonalt samarbeid. Utvidelsen og styrkingen av gruppen er kommet lokalt. I tillegg til kjernegruppen har vi i 10-årsperioden ansatt ledende internasjonale forskere i II-er stillinger, de fleste kvinner. Andre verdensledende forskere har vært knyttet til oss i ulike funksjoner og på forskjellig vis. Når det gjelder yngre forskere, utviklet senteret seg til å bli et kjent internasjonalt faglig kraftsentrum. Vi fikk utmerkede søkere fra de beste universitetene i verden, særlig til våre postdoktorstillinger. CSMN har vært produktivt. Senterets forskere har forfattet et betydelig antall bøker, hvorav 9-10 er blitt utgitt ved Oxford University Press, noen ved Cambridge University Press, og en ved Harvard University Press. Forskerne våre har også utgitt en lang rekke artikler i sentrale internasjonale fagtidsskrifter. Ett år hadde vi to artikler i Journal of Philosophy, noe som fortsatt er en slags gullstandard. Senteret vokste jevnt og trutt ved at vi knyttet til oss flere forskningsprosjekter med klar internasjonal profil. Vi arrangerte flere store internasjonale konferanser, men de fleste arrangementene har vært mer moderate i størrelse; målrettede, intime og produktive. De områder hvor senteret har gitt viktige bidrag til den internasjonale forskningsfronten inkluderer forståelsen av hva intensjonal handling er, og betydningen av slik forståelse for å forstå en rekke menneskelige forhold og handlingsmønstre. Ett slik forhold, som vi har studert nærmere, har vært rus-avhengighet sett på som en frihetsreduksjon. Vi har også gitt viktige bidrag til erkjennelse og forholdet mellom sansning og tenkning, og begreper rundt det å forstå dyrs handlinger. Deretter har vi gitt ulike bidrag til etikk og verditeori, til teorier om global rettferdighet, herunder også kjønnsaspekter ved slike spørsmål, til grunnproblemer i etikk og meta-etikk, og til historiske studier i etikk og verditeori. Vi har gitt viktige bidrag til språkfilosofi og språkteori, til forholdet mellom semantikk og pragmatikk, til språktilegnelse, til ulike semantiske spørsmål, og aspekter ved grammatikalsk teori. Vi har også gitt viktige bidrag til filosofisk metodologi, herunder rollen til intuisjoner som et slags belegg for en filosofisk teori. CSMN har slik produsert forskning på svært høyt nivå i hele bredden av sine faglige prosjekter og portefølje, i etikk og moral, rasjonalitet og erkjennelse, og språk og kommunikasjon. Det er grunn til å framheve viktigheten av både global rettferdighet og handlingsforsking, og produktiviteten ved forskningen i grenseland mellom språkfilosofi, pragmatikk og kommunikasjon. I alle disse områdene har det vært, og er, pågående tverrfaglig forskning av meget høy kvalitet, og i kommunikasjonsfeltet har CSMN bidratt til tre prosjekter av typen Unge Forskertalenter. I tilknytning til feltet og i samarbeid med det øvrige institutt er det nå et Toppforsk prosjekt rundt temaet Conceptual Engineering (ConceptLab). Dette er et samarbeid mellom CSMN-forskere og andre ved instituttet, og understreker den pågående integreringen av senteret i instituttet. CSMN har dermed i avgjørende grad bidratt til å bygge et sterkt og vitalt internasjonalt filosofi-miljø ved UiO. Sammen med verstinstituttet vårt oppnådde vi en betydelig styrke gjennom 10 år som et SFF.

Vårt hovedmål er å forstå de normative dimensjonene i menneskets mentale liv slik at vi kan se dem som integrerte aspekter av naturen. Forskningstemaene som utgjør kjernen av prosjektet ligger i grenseområdene mellom filosofi og empirisk vitenskap, og vi vil gjøre rede for dem ved å føre sammen forskere fra en rekke vitenskapelige og filosofiske disipliner. Ved CSMN vil vitenskapelige studier av rasjonell, språklig og moralsk handling for første gang bli ført sammen og utviklet på tvers av flere disipliner. Rasjonell handling: Det for tiden dominerende syn er at vi kan gjøre rede for hva begrunnelse for en handling er ved å vise til aktørers oppfatninger og ønsker. (a) Vi ønsker å utvikle et ikke-reduktivt alternativ. Som eksempel tar vi konkurrerende tilnærminger til forståelsen av viljessvakhet. (b) Vi vil utforske kontinuiteter og diskontinuiteter mellom handlingsevnen hos mennesker og hos andre arter. Her fokuserer vi særlig på følelsenes rolle og betydningen, og vil anvende nevropsykologi og kognitiv etologi. (c) Vi vil undersøke følgene av et revidert syn på begrunnet handling for diverse emner innen metafysikk. Lingvistisk handling: Språket er grunnleggende for reflekterende, kritisk tenkning, og for vårt sosiale, politiske og moralske liv. Vi vil fokusere på: (1) menneskets evne til metarepresentasjon (det å tenke på tanker og symboler), som er en nødvendig faktor for kommunikasjon og dannelsen av sosiale normer og konvensjoner, (b) betydningen av kontekst for kommunikasjon, (c) universell gr ammatikk (et sett med regler som bestemmer alle språk som kan læres (av mennesker)) i tilegnelsen av førstespråk. Moralsk handling: Noen av våre begrunnelser for handling er moralske. Vi vil: (a) studere betydningen av sosiale og moralske normer i menneskelig samhandling (i samarbeid med økonomer), (b) ta for oss spørsmål om foredlingsrettferdighet, slik de fremstår både på individnivå og på nivå av politiske institusjoner, og (c) utforske forskjellige fremgangsmåter ved moralsk begrunnelse.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFF-Sentre for fremragende forskn

Finansieringskilder