Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Biodiesel i maritim og offshore sektor. Forprosjekt.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

179581

Prosjektperiode:

2006 - 2006

Organisasjon:

Geografi:

Forprosjektet skal lede fram til et hovedprosjektet som vil etablere ny kunnskap om anvendelse av biodiesel i offshore og marint miljø. Driftserfaringer fra en slik faktisk bruk av dette drivstoffet vil bli systematisert og analysert. Grunnlaget for dette vil i første rekke være gjennom utprøving av biodiesel som drivstoff i pilottester i følgende to ulike offshore og maritime aktiviteter: 1. I dieseldrevne demoleringsmaskiner. Tradisjonelt har demolering av utrangerte oljeplattformer vært en landbasert aktivitet. Utviklingen går imidlertid i retning av at demoleringen vil skje offshore. Scandinavia Metal AS, skal f.eks. demolere plattformen MCP01 ved at demoleringsmaskinene blir plassert om bord på plattformen og plukker den fra hverandre, lastes i cont ainere og ført til lands med forsyningsskip. Dette er første gang en oljeplattform blir demolert offshore. Evaluering av en slik innovativ utprøving av biodiesel vil gi et godt grunnlag for vurdering av effektene ved en slik anvendelse i større omfang, sp esielt med tanke på at det står 650 installasjoner i Nordsjøen, som skal fjernes i løpet av de neste 30 år. 2. I gaffeltrucker om bord på cargoskip. Sea Cargo AS har allerede startet med en slik anvendelse, om bord på et tysk skip. Driftserfaringene fra denne tidlige utprøvingen vil være viktige bidrag til en eventuell større innfasing av biodiesel på skip. Kunnskapen fra slike anvendelser av biodiesel i offshore og marint miljø vil således ha betydning for en eventuell overgang til også å bruke biodies el i større omfang, da spesielt som primærdrivstoff i sjøtransport av passasjerer og gods. Aktivitetene i hovedprosjektet omfatter de spesielle miljø- og sikkerhetsutfordringer som MAROFF programmet retter seg inn mot. Ny kunnskap kan forventes knyttet t il følgende parametere: 1. Reduksjon i utslipp av CO2 fra offshore og maritim virksomhet. 2. Redusere skadelige utslipp og explosjonsulykker 3. Skjerpede miljøkrav og bedre miljøprofil

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet