Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Full bredbåndsdekning i Grong kommune i Nord-Trøndelag

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og det lokale selskapet Grongnett AS. GrongNett er en naturlig samarbeidsplartner for å nå målet om full bredbåndsdekning. Det lokale bredbåndsselskapet har siden 2003 bygd trådløst, lavkapasite tsnett til sentrale områder i kommunen. Slike initiativ er en spredbygd utkantkommune i Namdalen avhengig av. Det skaper også aktivitet og arbeidsplasser i bygda. Prosjektet har en total kostnad på knapt 2,7 millioner kroner. Det forutsettes 39 prosent s tøtte (1.045.000 kroner) fra Høykom. Resten dekkes av lokale bidrag fra bedrift og husstander, samt tilskudd fra Nord-Trøndelag E-verk. Grong kommune har om lag 2500 innbyggere og et flateinnhold på 1131 kvadratkilometer. Det er hovedsakelig tre tettsted er, Grong sentrum, Bergsmo og Harran. Det er en god del spredt bosetting med gårder og mindre tettsteder i dalførene. Ca. halvparten av innbyggerne bor spredt. Som et ledd i satsingen på IKT inngikk Grong kommune, sammen med de andre Indre Namdalskomm unene, et samarbeid med NTE for å etablere bredbånd til alle kommunale bygg. Dette ble realisert i løpet av 2005. I et spredt bosatt område som i Grong, er det ingen velfungerende konkurranse om å bygge ut bredbånd. Dette medfører at det kun er de tett est befolkede områdene som får tilbud, mens de andre står helt uten. Dette prosjektet kan snu på dette bildet. Ca 35 prosent av de om lag 1000 husstandene i Grong har i dag et bredbåndstilbud. Målet er full bredbåndsdekning, og gjennom denne søknaden ka n vi nå en dekningsgrad opp mot 97 prosent. Kompetanse innenfor, og bruk av data, er en av de muligheter som distriktskommuner har for å kompensere for avstandsulemper i forhold til de mer sentrale områder. Derfor er mulighet for tilgang til bredbånd en viktig suksessfaktor for om vårt næringsliv skal kunne utvikle seg positivt.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet