Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Flytting av inntekt inn og ut av Norge? En empirisk analyse av selskaper med og uten eiermessig tilknytning til utenlandske selskaper.

Tildelt: kr 96 750

Prosjektnummer:

179809

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Flernasjonale selskaper kan flytte skattepliktig inntekt mellom land ved å manipulere med internprisene. Manipulasjon med internprisene betyr at prisen på transaksjoner mellom konsernselskaper avviker fra markedsprisen (dvs. prisen som ville ha blitt avta lt hvis transaksjonen ble inngått mellom uavhengige aktører). Internasjonale forskjeller i skattenivået er en av flere årsaker til at selskaper kan manipulere med internprisene: Ved at et konsernselskap i et høyskatteland setter innkjøpsprisen høyere enn markedsprisen ved kjøp av varer fra et konsernselskap lokalisert i et lavskatteland, vil den samlede skattebelastningen for de to selskapene sett under ett bli redusert siden skattepliktig inntekt avtar i høyskattelandet og øker i lavskattelandet. Driver selskaper i Norge med flytting av skattepliktig inntekt inn eller ut av Norge? Dette spørsmålet er utgangspunktet for prosjektet. Når man skal analysere om selskaper manipulerer med internprisene, står man ovenfor to store problemer: Markedsprisen er of te ikke observerbar (hvilket gjør det vanskelig å avgjøre om internprisen avviker fra markedsprisen) og selskaper som manipulerer ønsker ikke å bli avslørt som manipulatorer. Metoden som brukes i dette prosjektet forsøker å komme rundt disse to problemene ved å teste om selskapers økonomiske utvikling og finansielle stilling er slik at den er konsistent med antakelsen om flytting av skattepliktig inntekt mellom land. F. eks. vil antakelsen om grensekryssende inntektsflytting få empirisk støtte hvis selska per med gode muligheter for flytting av skattepliktig inntekt mellom land har lavere skattepliktig inntekt enn selskaper som ikke har tilsvarende muligheter.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi