Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Synkronisert og kostnadseffektiv utnyttelse av skip og havn, gjennom anvendelse av maritime overvåkningsdata og moderne maritim IKT

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

179819

Prosjektperiode:

2007 - 2009

Geografi:

I dag fører ofte mangelfull kommunikasjon mellom skip og havn til unødvendig ventetid før skip får legge til kai. Dagens teknologi åpner imidlertid for nye løsninger som kan forbedre skipets lønnsomhet via optimaliserte operasjoner. Ved bedre samhandling og planlegging kan skip vite hva som venter i neste havn, og således tilpasse seg til havnenes ledige kapasitet ved å optimalisere seilingsfarten og eventuelt endre destinasjon. Dette vil øke lønnsomheten betydelig, da 2-3 knops fartsreduksjon kan halvere drivstofforbruket. Med dagens bunkerspriser vil dette gi betydelig reduserte driftskostnader (størrelsesorden 100 000 kr dagen for et stort tankskip eller kontainerskip). Ved å endre destinasjon, og gå til en annen havn i samme region der det ikke er ven tetid, kan det også gjøres tilsvarende besparelser. Havnene på sin side kan gjennom bedre samhandling med anløpende skip og andre havner bedre utnytte sin kaikapasitet, og derigjennom øke sin produksjon og lønnsomhet. SynkroHavn ønsker derfor å utvikle me todikk for intelligent, synkronisert og kostnadseffektiv utnyttelse av skip og havn, gjennom anvendelse av maritime overvåkningsdata, havnedata og moderne maritim IKT. Målet med prosjektet er å utnytte skip og havnekapasitet best mulig. For å få til dett e er tilgang på sammensatt og oppdatert informasjon fra ulike kilder er avgjørende. Dagens systemer og verktøy gir operatører en ny mulighet til å planlegge og følge både skipsflåten og havner på en langt mer dynamisk måte. Det forutsetter imidlertid bedr e kunnskap om hvordan slike data kan brukes, integreres og presenteres. Utfordringen ligger i å redusere informasjonsmengden til det som brukeren trenger og med et innhold som brukeren har forutsetning for å kunne benytte for å ta korrekte avgjørelser. P rosjektet tar sikte på å få med relevante og motiverte deltakere fra følgende næringsgrupperinger: i) havneoperatører, ii) skipsoperatører/reder, iii) utstyrsleverandører, v) klasse, vi) logistikk.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner