Tilbake til søkeresultatene

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Barnehagen som arena for pedagogisk forskning

Tildelt: kr 5,8 mill.

Vi søker med dette om forskningsmidler som vil gjøre det mulig for oss å videreutvikle igangværende forskning ved HiO og dermed bidra til å styrke og komplettere eksisterende kunnskap om små barns omsorgssituasjon. HiO er utdanningsinstitusjon for pedagog isk personalet i barnehagesektoren på alle nivåer (grunnutdanning, videreutdanning og masternivå). Vi ser det derfor som en særlig forpliktelse å bidra til en kunnskapsutvikling hvor forskning og praksis utvikles i gjensidig utviklende prosesser, slik at undervisning kan være forskningsbasert og forskningen være praksisnær og rotfestet i en samfunnspolitisk og kulturell virkelighet. Vi har flere forskere ved HiO som har bred erfaring i slik kompetanseutvinkling i samarbeid med barnehagen.

Budsjettformål:

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Finansieringskilder