Tilbake til søkeresultatene

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU

Tildelt: kr 4,5 mill.

For å møte utfordringene i Norges forskningsråds oppfølgingsplan (2006) etter evalueringen av norsk pedagogisk forskning i 2004 skal det etableres en flerfaglig, samfunnsvitenskapelig forskerskole ved SVT-fakultetet, NTNU. Forskerskolen er tematisk vinkle t mot Educational Governance og sosial inklusjon, herunder livslang læring. Det vil si at forskerskolen skal styrke rekruttering av forskning som fokuserer ulike styringsstrategier og styringsverktøy i skolen, hvordan de fungerer i praksisfeltet, og hvord an sosial ulikhet manifesteres i ulike utdanningssammenhenger. Forskerskolen legger stor vekt på opplæringsdelen og å skape et integrerende miljø gjennom kurs, seminarer og flerfaglige orientering. Det blir videre lagt vekt på høy kvalitet og internasjona l oorientering. Satsingen bygger på den vitenskaplige basisen og kompetansen som fakultetes pedagogiske og utdanningsvitenskaplige miljøer samlet sett representerer. Forskerskolen er faglig sett mer spisset enn PhD-utdanningen, men strategisk viktig for å styrke metode, vitenskapsteori og flerfaglige tilnærminger til utdanningsforskningen. Forskerskolen tilbyr et treårig løp for en fullstendig Ph.D.-opplæring. Det legges mest vekt på forskningsmetode, både kvalitativ og kvantitativ. Programmet vil søke å kompensere noe av det underskuddet på kvantitativ kompetanse som har oppstått i utdanningsforskningen. Det legges også vekt på vitenskapsteori, og å belyse sentrale forskningstemaer innen styring og sosial inklusjon fra både pedagogiske, sosiologiske og samfunnsøkonomiske vinkler. Programmet legges også til rette slik at det kan benyttes av Ph.D.-studenter i høgskolesektoren, og det er mulig å ta enkeltkurs uten å følge hele løpet. Forskerskolen vil danne grunnlag for SVT-fakultetets videre utvikling av forskeropplæringen.

Budsjettformål:

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Finansieringskilder