Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kortere generasjonsintervall hos laks

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

180098

Prosjektperiode:

2007 - 2015

Geografi:

I avlsarbeidet ønsker vi størst mulig avlsframgang per år samtidig som næringen ønsker stor fleksibilitet i smoltproduksjonen slik at smolt kan settes ut og fisk slaktes hele året. Dersom generasjonsintervallet for laks kan reduseres fra fire til tre år, vil den avlsmessige framgangen øke med 33 % per år. Det er derfor viktig å finne en metode som kan redusere det lange generasjonsintervallet hos laks samtidig som dette ikke kommer i konflikt med egenskaper i avlsmålet og med produksjon av rogn for utsett av smolt store deler av året. En metode er bruk av kunstig lys fra midtsommer og utover høsten på fisk satt ut som 1½-års vårsmolt (etter en vinter i sjøen) eller 0-års høstsmolt (etter to vintrer i sjøen) for å oppnå høg andel kjønnsmoden fisk hos tre å r gammel fisk. Dette kan være lettest å få til ved bruk av fisk satt ut som 0-årig høstsmolt da denne ved tre års alder er større enn fisk satt ut som 1½ års vårsmolt. Men da den lysstyrte fisken mest trolig først blir kjønnsmoden i januar/februar, dvs. 2 -3 måneder senere enn under et naturlig lysregime blir det vanskelig å produsere en høg andel 0-års høstsmolt fra slik tre år gammel stamfisk. Derimot vil det ikke være noe problem og produserer en 1-års vårsmolt fra slik tre år gammel stamfisk, noe som k an gjøre det mest aktuelt med å bruke kunstig lys etter en vinter i sjøen på fisk satt ut som 1-års vårsmolt. Andre lysregimer vil bli vurdert dersom det i løpet av prosjektperioden kommer ny kunnskap om lysstyring. I prosjektet vil vi også undersøke rogn - og melkekvalitet hos lysstyrt stamfisk og om familiegrupper av laks satt ut som 0-års høstsmolt og 1½ års vårsmolt rangerer seg ulikt for egenskapene alder ved kjønnsmodning og tilvekst. Graden av omrangering er avgjørende for om vi fra samme avlspopula sjon kan produsere et genetisk material for produksjon av 0-års høstsmolt og 1½-års vårsmolt, eller om det må opprettes en avlspopulasjon for hver smolttype.

Aktivitet:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst