Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

Kulturbasert næringsutvikling - forskningsmetoder, forskningstema og FoU-miljø

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektet skal styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringene. Utgangspunktet er en bred definisjon av kultur- og opplevelsesnæringene som også inkluderer natur- og kulturbasert reiseliv. Bedriftene vil ha uli ke typer produksjon (både tjeneste- og vareproduksjon), markedsgrunnlag, kunnskapsbase og dermed FoU-behov. Erfaringer fra bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringene tyder på at FoU-behovet inkluderer mange fagområder bl.a. teknikk, arkitektur, peda gogikk, kunstfag, gastronomi, og samfunnsfag. For å fange opp mangfoldet i bedriftenes behov er det viktig å identifisere FoU behov knyttet til ulike typer kunnskap. Det tilsier et bredt perspektiv på forskningsmetoder/arbeidsformer i forhold til bedrift ene. De kan ha behov for alt fra en teknisk rapport til praktiske ferdigheter som erverves ved å arbeide sammen med andre fagfolk. Bedrifter har en travel hverdag, og ofte lite tid til å reflektere over egne FoU behov. Ofte vil det heller ikke være enkel t å formulere klart sine behov, både mht daglig drift og utvikling. Intervjuer med sentrale personer i bedriften vil være den egna metoden, men det må påregnes tid, og kanskje flere besøk/kontakter før FoU behov krystalliseres. Systematiseringen og analys en av bedriftenes FoU-behov vil bli sammenholdt med litteratur. Det gir et bredere kunnskapsgrunnlag, herunder for å avdekke behov som bedriftene ikke er seg selv bevisste. Videre for å få oversikt over hvilke temaområder somdet finnes relevant FoU kunnsk ap om, og institusjoner som har slik kunnskap. Bedriftene som kontaktes vil reflektere spekteret av bedrifter innen kultur-/opplevelsesnæringene. Case studiene vil bli lagt til tre fylker, trolig Oppland, Hordaland og Nordland, men ikke bedrifter lokalise rt i de største byene. Litteratursøket vil bli supplerte med kontakter med enkeltpersoner, i Norge og internasjonalt. Prosjektperiode er 1.12.2006 - 31.5.2007. Formidling; sluttrapport, kronikk og dialogseminar.

Budsjettformål:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet