Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forbedret Overvåking og Beslutningsstøtte for skip i nordlige farvann (FOB)

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektnummer:

180175

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2007 - 2009

Geografi:

Prognoser for utvikling i nordlige områder indikerer en betydelig vekst i skipstrafikk og olje og gass relatert virksomhet, og det antydes fremtidig aktivitet flere ganger aktiviteten i Nordsjøen. Maritime operasjoner i nordlige kald klima strøk, og i isl agte farvann stiller spesielle krav til miljø og sjøsikkerhet, hvor intelligent overvåkning og beslutningsstøtte vil være viktige bidrag. Dette synliggjøres blant annet ved at alle skip som opererer i islagte farvann erfarer skader på skrog og fremdriftss ystemer av mindre og større karakter. Det vil derfor være nødvendig å fokusere på å finne frem til gode, innovative og aller mest kostnadseffektive løsninger som vil fremme miljø og maritim sikkerhet. Flere store oljeulykker de senere årene, med stort ska deomfang, har påvist at man ofte har valgt gale løsninger etter at skipet fikk problemer, og i liten grad har hatt god nok overvåkning og oppfølging av høyrisikoskip i forkant av hendelse. Konsekvenser av manglende intelligent overvåking (på land og om bo rd) og feilaktige beslutninger vil kunne forsterkes under polare betingelser (kulde, mørke, is-forhold, dårlig infrastruktur, lange avstander). Det pågår i regi av IMO, EU og ESA og nasjonalt et betydelig arbeid for å benytte moderne maritime IKT-løsnin ger til å fremme miljøsikkerhet og maritim sikkerhet. Sentralt i dette vil bla være ombordtiltak (eks. elektroniske kart, AIS-data), trafikksentraler, dynamisk overvåking og beredskapsløsninger. Dette prosjektet vil vise at en kan bruke moderne maritim I KT innenfor forebyggende overvåking og beslutningstøtte (på land og om bord), risiko vurderinger og som grunnlagsdata for ulike nye maritime produkter og tjenester. Tilgang på gode hav- og meteorologidata er avgjørende for arktisk design, så vell som for å kunne gjennomføre sikre marine operasjoner med høy regularitet i kaldklima. Dette prosjektet vil derfor også danne seg et bilde av hva som er tilgjengelig av data, samt dets kvalitet og oppløsning.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner