Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russia - Project preparation for "Creating the New North": Manifestations of central power in the North AD 1000 - 1600"

Tildelt: kr 0,15 mill.

Søknaden tar sikte på å fremskaffe nødvendige midler for å forberede og etablere et forskningssamarbeid mellom det flerfaglige prosjektet "Creating the New North" ved Universitetet i Tromsø og russiske forskningsmiljø innenfor arkeologi, historie og kunst historie. Målet er å utvikle et felles forskningsprogram som muliggjør komparative studier av stats- og kirkeutviklingen i nordområdene gjennom middelalderen, og som kan belyse kulturelle, religiøse og politiske aspekter ved sentralmaktenes ekspansjon på Nordkalotten fra henholdsvis russisk og norsk side. En spesifikk målsetting er å identifisere og avgrense særskilte tematiske, regionale og kronologiske temafelt/prosesser og problemstillinger som egner seg for komparasjon gjennom dr.grads- og post doc-a vhandlinger. Den finansielle støtten vil nyttes til å engasjere en prosjekt-koordinator for et tidsrom av 3 måneder, samt til noen reiser og møter i samband med nettverksutvikling med russiske kolleger. En komparativ tilnærming til disse spørsmålene vil bidra til økt innsikt i prosessene knyttet til statsdannelse og kulturell integrasjon. Andre effekter av et forskningssamarbeid som det skisserte, vil være bedrede vilkår for samarbeid med russiske akademikere i framtida, og økte muligheter for studentutv eksling.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet