Tilbake til søkeresultatene

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Posisjonering av norsk ATM-industri til FoU-prosjekter innenfor SESAR Programmet 2008-2013

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektnummer:

181575

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2007 - 2007

Samarbeidsland:

Søknaden gjelder fortsettelse av det arbeid som ble innledet i 2005 og det vises her til prosjektnr. 175731. De viktigste oppgaver som skal gjennomføres i 2007 er: 1. Utvikling av en relevant norsk teknologiplattform med sikte på innfrielse av krav for å delta i SESARs utviklingsfase. Dette skal oppnås bl.a. gjennom en serie nasjonale workshops med mål å rendyrke teknologiske plattformer som igjen skal danne basis for egne FoU-prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. 2. Videreutvikling av nettverk mo t de viktigste kundegrupperinger i SESAR: Eurocontrol, store systemleverandører og nasjonale organer ansv. for drift av flyplasser og alt av ATM-teknologiske løsninger 3. Sikre en høyest mulig plass i SESAR programmet, ved at ATM Forum Norway som organisa sjon kan gå inn som styremedlem i SESARs styre (Joint Undertaking). Vilkårene for dette skal klarlegges i løpet av 2007. 4. ATM Forum Norway er av de nordiske luftfartsorganer ansv. for drift av flyplasser og flynavigasjon bedt om å bidra til å samle nord iske og baltiske ATM-bedrifter til en felles industriell satsning inn mot SESAR programmet. 5. Ovenstående oppgaver vil planlegges og gjennomføres av ATM Forum Norways ledelse (sekretariat og styre) i nær samarbeid med norske luftfartsorganer, Avinor, Luf tfartstilsynet, SASBraathen og norske myndigheter ved Samferdselsdepartementet

Budsjettformål:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet