Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Senter for rus- og avhengighetsforskning - SERAF

Tildelt: kr 100,9 mill.

Tildelingen fra NFR har gjennom 10 år gjort det mulig for SERAF å utvikle og å drive klinikknær rusmiddelforskning på høyt internasjonalt nivå. Vi har bidratt til en bedre, kunnskapsbasert behandling av rus- og avhengighetslidelser i Norge, gjennom å bidra til et lokalt basert og forankret kunnskapsgrunnlag om behandlingen som gis innen vårt helsesystem. Et hovedfokus på SERAF har vært avhengighet av illegale rusmidler og behandling, med et sterkt fokus på heroinavhengighet, LAR og overdosedødelighet. Forskningen omfatter også vanedannende legemiddel, tobakk og alkohol. SERAFs fremtidige satsning og tyngdepunkt vil avhenge av tilgang på ekstern finansiering. Vår posisjon som ledende nasjonal og internasjonal institusjon på rusfeltet vil derfor i noen grad følge utviklingen som prioriteres fra aktører som finansierer rusforskning. SERAF har stått for utstrakt formidlingsaktivitet, gjennom publikasjoner, mediebidrag, foredrag, videre- og ettutdanningskurs, veiledning og undervisning av master- og doktorgradsstudenter. SERAF er involvert i en rekke nasjonale og internasjonale nettverksaktiviteter. SERAF er involvert i utvikling og gjennomføring av kurs i ny legespesialitet «Rus og avhengighetsmedisin», sammen med andre fagaktører på feltet. Nettverksbygging gjennom samarbeid i større multisenter forskningsprosjekter som NorComt, Nalokson nesespray, fengselsforskning og Naltreksonstudien har vært sentrale satsninger. SERAF har rekruttert nasjonale og internasjonale forskere, som har lagt grunnlaget for et formalisert nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning og et stort internasjonalt nettverk. Forskningen ved SERAF er for tiden organisert under 2 forskningsgrupper: 1. Legemiddelassistert rehabilitering SERAF er sentral i å ha oversikt over, samarbeide rundt og rapportere til myndighetene om LAR-behandlingen på nasjonalt nivå og om overdoser. Vi har bidratt i en omfattende kartlegging av overdoser i Danmark som har ført til ytterligere nordisk samarbeid. I de siste årene har endring i dødelighet knyttet til opioider fått økt oppmerksomhet. SERAF vurderer opioidbrukere som får resept for kroniske smerter som en viktig fremtidig satsning. SERAF har i 2019 fått midler fra Hdir til samarbeid med FHI om å styrke kunnskapsgrunnlaget rundt bruk av opioider i kronisk smertebehandling. Forskning på rusbruk og helse i fengsler, og blant fanger som løslates fra fengsler, er tildelt midler fra Helse Sør-Øst og NFR for nye satsninger, inklusive nordisk samarbeid. Et annet viktig prosjekt er utprøving av nalokson nesespray som overdoseforebyggende tiltak. Forskningen på nalokson har vekket internasjonal interesse. Forskergruppen driver også en nasjonal klinisk undersøkelse, NorComt studien, en studie av personer som begynner i LAR eller døgninstitusjon. Her ble3 PhD prosjekter ble avsluttet i 2017/18. En forlengelse av prosjektet med spesielt fokus på aldring i LAR ble finansiert av Helse Sør Øst i 2019 og fremover. Naltrekson som tilbakefallsprofylakse var en sentral satsning. Dette resulterte i verdens første randomiserte studie på injeksjoner av naltrekson sin effekt på overdoseforebygging. Hovedresultat ble publisert i høyt rangert tidsskrift i 2017. Flere PhD prosjekter ble sluttført i 2018/19. Prosjektet videreføres ved AHus, hvor SERAF er samarbeidspartner. 2. E-helse og avhengighetsbehandling SERAF har satset på nettbasert teknologi til bruk i avhengighetsbehandling og intervensjoner. Røykesluttprogrammet Endre er et eHelse-program som skal støtte helsefremmende atferd. Balance er en tidlig-intervensjon om alkoholbruk der hovedintensjonen er å forebygge fremtidige problemer. Effekten av Balance er evaluert gjennom to RCT-studier og inngikk i et bredt internasjonalt samarbeid. SERAF har i 2019 utviklet en pilot for en bredere «helsefremmende eHelse plattform» hvor røyk, alkoholbruk, kosthold og fysisk aktivitet alle inngår. Piloten testes ut i 2020. SERAF ønsker å styrke forebygging av skadelig rusbruk og bidra til helsefremmende adferd og hvor et satsningsområde er via eHelse-baserte intervensjoner. eHelse plattformen inngår i finansieringssøknader fra SERAF i 2020 og fremover. SERAF har sammen med NIVA som en del av et EU konsortsium sett på avløpsvann for å undersøke bruken av legale og illegale rusmidler i bybefolkninger. SERAF var sentral i utviklingen av anvendelsen av denne nye teknologien. SERAFs mest utviklede metodetilnærming i forskningen på rusfeltet har vært via registerbaserte studier. SERAF har de siste 10 årene styrket den registerbaserte forskningen og har ambisjoner om å utvide metodeplattformen, med spesielt fokus på nordiske samarbeidsprosjekter. Høsten 2018 vant SERAF anbud om utredning av et behandlingsprogram innen Heroinassistert behandling. Prosjektet ble vedtatt etter SERAFs anbefaling som et 5-års prøveprosjekt. Utredningen ligger til grunn for en stor behandlingsutprøvning innen rusfeltet i Norge. Prosjektet vil gi internasjonal relevant kunnskap i fremtiden.

SERAF har bidratt med et betydelig volum av kunnskap om rusmiddelbehandling og utfall. Det er publisert mer enn 500 vitenskapelig artikler, avlagt mer enn 35 PhD-grader og over 50 Mastergrader. I stor grad vurderes det at SERAF har nådd målsettingen; å styrke kunnskapsgrunnlaget og kompetansen i fagfeltet i Norge. SERAF ble, har vært og er i dag en sentral fagaktør med sterke nasjonale og internasjonale kontaktnett og samarbeid. SERAFs aktivitet, forskning og fagproduksjon har bidratt til endring i klinisk praksis på overdosefeltet i Norge, samt bidratt til forbedring i nasjonale retningslinjer og strategier. Sentrale SERAF ansatte brukes som medlemmer i offentlige utvalg, faglige referansegrupper og utvikling av nasjonale faglige retningslinjer. SERAF har god dialog med brukerorganisasjoner i rusfeltet og involverer brukermedvirkning i pågående forskningsprosjekter. I alle landets helseforetak finnes det i dag ansatte i rusfeltet med PhD eller Mastergrad fullført ved SERAF.

The aim is to establish a national centre for clinically oriented addiction research. The centre will be administered from Institute of psychiatry and built with an interdisiplinary profile. An advisory board with participation from internal and external collaborating partners will bridge different medical and social science institutes. The South and East Regional Health Corporations have decided to support the centre. Within the regions four main hospital trusts have signed declarations of intent. The se health regions contain by far the largest population of substance users; problematic useres, alcohol dependents and new trendes in substance use. Institute of Psychiatry allocates resources from en existing Unit for Addiction Medicine to the new cent re and will together with the hospital trusts in Oslo have locations for the centre. This enables the creation of a centre with above 20 positions with externally funded fellowships and academic postions as add ons. Unit for Addiction Medicine has a n established cooperation with National Institute of Public Health, National Institute of Substance Abuse Research for research conferences and projects, a national research forum and post graduate courses. A special graduate school for addicition researc h will be core activity in the new centre. A Master Degree program is under planning. These activities will be enlarged. In the start up process, other universities will be invited to contracted cooperation, also regarding improved teaching. At present University of Stavanger has signed a declaration of intent. The planned centre will dispose know-how in epidemiology, basic nevrobiological methods, brain imageing, social science research methods and treatment and health service reseach. The research program is planned with four arms: 1 The development of substance use problems and dependency, 2. Problems and diseases related to substance use, 3 Treatment and interventions research, 4. Health service research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering