Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

State of the art for avgassrensing ved SCR ombord i skip

Tildelt: kr 0,15 mill.

SCR (selektiv katalytisk reduksjon) er en av flere metoder for å redusere NOX utslipp fra skip. SCR teknologien skiller seg fra de andre ved at dette er en ren etterbehandling av eksos der NOx reduseres til nitrogengass ved bruk av et reduksjonsmiddel (ur ea). Denne teknologien gir den høyeste rensegraden på NOx (> 85-95%). Alternative teknologier omfatter bl.a. motortekniske tiltak (mer effektive injeksjonsdyser), bruk av vann for å senke forbrenningstemperaturen (direkte innsprøyting eller vann-i-olje em ulsjoner) og returføring av kjølt eksos. I stasjonære anlegg (kraftverk, forbrenning, etc) har SCR vært brukt og videreutviklet i mer enn 15 år. På båter finner man mest erfaring fra Sverige hvor differensierte avgifter på NOx utslipp fra skip ble innfø rt i 1998. SCR er dominerende teknologi (>40 båter), og har vært i drift siden 2001. I Norge er SCR testet på et utvalg båter (supply, ferje, shuttletanker) mht valg av teknologi i lys av kommende NOx avgifter. I Sverige blir båtene sertifisert mht NOx ut slipp, og dokumenterte data viser gjennomgående lave utslippsnivåer av NOx. Det finnes imidlertid lite dokumentasjon på virkelig NOx reduksjon og variasjoner med eksempelvis motordrift, driftskostnader, effekter av drivstofftype, katalysatorlevetid, drift stabilitet, etc. Det rapporteres ulike erfaringer fra ulike hold, og det er derfor ønske å få et nyansert bilde av teknologi og erfaringer som vil danne grunnlag for viderutvikling og optimalisering av SCR alene eller i kombinasjon med motor/drivstoff-tek niske tiltak. Målet videre vil være å komme frem til mer kostnadseffektiv rensing og lave utslipp av NOx fra skip med SCR teknologi. Dette krever samarbeid mellom ulike aktører (motorprodusenter, SCR leverandører, skipsingeniører, kjemikalieleverandører, brukere og myndigheter.) i et større prosjekt.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet