Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Trykktank for testing av effekter som følge av eventuelle lekkasjer til havbunn i forbindelse med geologisk lagring av CO2.

Tildelt: kr 0,54 mill.

Eventuell utlekking av CO2 til havbunnen fra geologiske lagre kan ha effekter på det marine miljøet. Siden en eventuell frigjøring av CO2 ville skje på flere hundre meters dyp, vil alle prosesser skje under det trykk som foreligger på dette dypet. CO2 i v ann gir økt surhet (lavere pH) og selv om sjøvannet har en betydelig bufringsevne, noe som vil redusere pH senkningen, vil det tilførte CO2 trolig kunne gi en betydelig surgjøring av vannet. Den reduserte pH må i sin tur antas å føre til økt frigjøring av metallioner fra berggrunnen. Dette innebærer at frigjøring av CO2 må antas å gi sterkere toksisk stress på dypt vann enn på grunt vann. CO2 blir giftig ved konsentrasjoner som ligger langt under de nivåer som vil foreligge ved en eventuell lekkasje på dy pt vann. Dette innebærer st selv om det utlekkende CO2 ledes vekk av strømninger i vannet og fortynnes kraftig, vil det kunne foreligge i bioaktive konsentrasjoner over betydelige områder rundt et utslippspunkt. Kunnskapene om de kjemiske endringene som o ppstår når CO2 tilføres sjøvann på dypt vann er svært mangelfulle, og så vidt vites er det tidligere bare utført ytterst få toksikologiske studier av effekter av CO2 og lav pH på marine dyr. Det er bygget en trykktank i ren titan med kontinuerlig vanngje nnomstrømning i et volum på ca 1 m3. Tanken er godkjent for et systemtrykk på 30 bar og er utstyrt med indre robotarm med kamera og sluse for prøveuttak og sakte dekompresjon av prøvemateriale. Tanken er for øvrig utstyrt med avanserte styringssystemer fo r biologisk og kjemisk prøvetaking samt systemer for dosering av CO2 overvåkning under forsøk. Tanken er bygget med tanke på forskningsmessig fleksibilitet og etter lovpålagte krav til sikkerhet og godkjenning. Tanken vil kunne benyttes på en rekke fagomr åder og vil over tid vil gi grunnlag for flere doktorgradsoppgaver. Ikke minst vil tanken være et verktøy som vil kunne bidra til økt forståelse for risikoaspekter knyttet til CO2-lagring i geologiske formasjoner.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet