Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økt utnyttelse av hode/skallfraksjonen av reker til mat, bioaktive peptider og verdifulle næringsingredienser

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

182604

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Organisasjon:

Geografi:

Chitinet utgjør bare ca 24 % av råstoffet, mens proteinet utgjør ca 36 %. Dette proteinet har høy næringsverdi og inneholder mange interessante bioaktive stoffer som kan bli verdifulle ingredienser i funksjonell mat. Skallet inneholder også det verdifulle fargestoffet astaxanthin som beskytter olje mot oksidasjon og er det naturlige fargestoffet som brukes i laksefôr. Både protein og astaxanthin går tapt ved kjemisk rensing av rekeskall. Fiskeriforskning har vist at mesteparten av proteinet og ca 40 % a v astaxanthinet kan utvinnes etter en kort behandling med et rimelig komersielt enzym. Tidligere arbeidet er utført i liten skala, men det er grunn til å tro at prosessen skal kunne oppskaleres til industriell skala uten store investeringer. Hydrolysetank og dekantersentrifuge vil være hovedelementene i en slik oppskaleringsprosess. Fiskeriforskning har tilgang på slikt utstyr i prosesslaboratoriet som nylig er etablert ved instituttet. Første prøvefase av oppskaleringen vil derfor bli utført her. I først e omgang vil vi benytte kjent, komersielt enzym, men i neste fase vil vi undersøke om gode resultater kan oppnås også ved bruk av oppmalte torsketarmer som enzympreparat. Dersom dette lykkes, vil det både bety økomomisk innsparing og økt råstoffutnyttelse . Proteinhydrolysatet kan lett separeres fra en liten astaxanthinrik (ca 1500 ppm) fettfraksjon ved sentrifugering. Nergård Reker vil gjøre markedsundersøkelser både når det gjelder hydrolysat og fettfraksjon, og dette vil bli et nyttig styringsredskap i siste fase av prosjektet, der Fiskeriforsknings arbeid i hovedsak vil konsentrere seg om bestemmelse av hydrolysatets sensoriske egenskaper, innhold av bioaktive stoffer og hydrolysatets verdi som næringskilde for forskjellige mikroorganismer. Både prote inutbytte i hydrolysat og hydrolysatets egenskaper er avhengige av hydrolysebetingelsene, og justeringer kan gjøres ut fra hvilke produktegenskaper som etterspørres i markedet.

Aktivitet:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land