Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektnummer:

182678

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom vil også adressere noen av de mest sentrale utfordringene som ligger innen det IMO-definerte området, eNavigation. MarCom er etter anbefaling fra Forskningsrådet basert på tidligere prosjektinitiativ ShipCom og Sea Lion. Prosjektet skal bidra til at de nye digitale kommunikasjonssystemene og tilhørende innovative mobile nettverksapplikasjoner som nå blir etablert på land også kan brukes i maritim sammenheng. Dagens maritime kommunikasjonsteknologi er stort sett ba sert på VHF radio (ikke digital), geostasjonære satellitter eller GSM (begrenset rekkevidde, dårlig båndbredde) og vil ikke uten videre støtte disse nye applikasjonene. Rasjonale for å satse i dette området er flerdelt: Sikkerhet, overvåkning og miljø (d årlig eller ingen dekning i nordområdene, sikrere tjenester til fiskeri og kystflåten generelt), effektivitet og arbeidsforhold for mannskapet (bedre og billigere kommunikasjon av nye anvendelser), nye tjenester til passasjerene og generelt nye innovasjon smuligheter for det norske maritime clusteret. I tillegg er Norges kyst blant de lengste i verden og effektive løsninger som utvikles av norsk industri for anvendelser her, vil ha et stort markedspotensial i andre deler av verden. Utfordringen i prosjekt et blir å tilpasse eksisterende og kommende bakkebasert kommunikasjonsteknologi til de begrensningene maritim bruk innebærer: Enorme områder som skal dekkes, manglende eller svak infrastruktur på land, lav tetthet av brukere og begrenset betalingsevne. V i har derfor lansert de følgende tre FoU satsingsområdene som de viktigste i prosjektet: A: Kommunikasjon fartøy/land B: Generisk skalerbar tjenesteplattform C: Optimaliserte maritime mobile LAN-løsninger

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2