Tilbake til søkeresultatene

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Profesjonsutøvelse og barns deltakelse

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektet retter fokus mot barns deltagelse i hverdagslivets aktiviteter og relasjoner, og mot deres deltakelse i profesjonell praksis knyttet til barnevern og habilitering. Gjennom siste halvdel av 1900-tallet kom barns deltakelse i sosiale samspill til å innta en dominerende posisjon i forståelsen av barns utvikling og læring. Innenfor sosiokulturelle og sosialkonstruktivistiske teorier har barn fått status som handlende subjekter som aktivt tar del i egen utviklingsprosess, en prosess som er forankret i barnets sosiale og kulturelle fellesskap. I offentlig sektor legges det stadig større vekt på at brukerne av offentlige tjenester skal ha innflytelse i egen sak og på utforming av tjenestene. I forbindelse med implementering av FNs barnekonvensjon i no rsk lovgivning er det satt spesiell fokus på barns rett til deltakelse. Likevel viser en rekke studier at dette ikke er nedfelt i praksis. Hovedformålet med prosjektet er å utvikle profesjonell kompetanse som inkluderer og støtter barns deltakelse. Vi vil videreutvikle samtale- og samarbeidsformer som bidrar til utforskning av barnets hverdagsliv og som styrker barnets medvirkning i de aktuelle profesjonsutøveres undersøkelse og utforming av tiltak. Prosjektet er basert på deltakende aksjonsforskning. De ltakere vil være barn av begge kjønn og med variert etnisk tilhørighet, deres foreldre/foresatte og profesjonsutøvere foruten den tverrfaglige forskergruppa. Idealet i deltakerorientert aksjonsforskning er at både aksjon og kunnskap skal utvikles i felles skap mellom forskere og deltakere. Samarbeidsprosessene vil også bli analysert gjennom prosjektet. Siden prosjektet omfatter flere profesjoner ligger det til rette for sammenliknende og for profesjonsoverskridende analyser. Resultatene fra prosjektet vil formidles til praksisfeltet, bl.a. i høgskolens kurs- og videreutdanningstilbud, og de vil danne grunnlag for utvikling av undervisningsopplegg til bruk på bachelor og masternivå, samt ph.d.-programmer.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Finansieringskilder