Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Fra rekeskall til økologisk gjødsel i nordnorsk planteproduksjon

Tildelt: kr 1,1 mill.

Rekeindustrien har ei utfordring for behandling av avfall fra produksjon av pillede reker, i form av rekeskall og skyllevann som inneholder store mengder næringsstoffer. Innen økologisk produksjon er nettopp tilgang på næringsstoffer en av flaskehalsene f or å få økt dyrking og omsetning. Dette blå-grønne prosjektet skal skape en vinn-vinn-situasjon gjennom å utvikle et anvendelig organisk gjødselprodukt basert på avfall fra rekeindustrien som grunnlag for økt økologisk matproduksjon. Prosjektet skal utv ikle teknikk for produksjon av et granulert gjødselprodukt som kan anvendes i utstyr som allerede eksisterer i landbruksproduksjonen i dag. Det skal studeres hvordan og hvor raskt de ulike næringsemnene frigjøres i jorda, og om produktet har en gunstig ef fekt på forekomst av plantesykdommer. Prosjektet eies av rekeprodusenten Stella Polaris AS og potetorganisasjonen Ottar. Fiskeriforskning og Bioforsk har ansvaret for FoU-aktivitetene i prosjektet. Delmål 3 - utfyllende info. Poteten skal dyrkes i kont rollert klima og smittefri jord med ulike rekeskallprodukter ( pellets, mel ). Pottene tilføres smittestoffer av viktige skurvtyper som flatskurv, svartskurv, sølvskurv og blæreskurv. Internasjonalt foregår en rekke studier av kitinbaserte avfallsprodukt er og chitosan ( krabbeskjell, rekeskall mv ) og virkningen det ahr på plantehelse( eks Prevost et al. 2006 ). Rekeskall som gjødsel til økologisk planteproduksjon - utfyllende info. Rekeskall og annet slakteriavfall står på Mattilsynets liste over godk jente gjødslingsmidler. Ved henvendelse til Debio får vi opplyst at rekeskall vil kunne godkjennes som gjødsel i forbindelse med en økologisk planteproduksjon etter søknad fra vedkommende bruker. Et viktig argument for å kunne ta i bruk rekeskall som gjød sel blir opplyst bl a å være manko på husyrgjødsel i området. Med den stadige nedgangen i husdyrhold i området vil husdyrgjørsel bli mangelvare i fremtiden.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land