Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

Tildelt: kr 0,15 mill.

Større merder og slakterier, i tillegg til lengre transportavstander, stiller nye krav til brønnbåtene som frakter fisken levende mellom produksjonsleddene. Denne båttypen har vært i sterkt utvikling helt siden begynnelsen av 1990-tallet, og det er fortsa tt rask teknologiutvikling på feltet. For å betjene de stadig større produksjonsenhetene forventes en rask fornying av brønnbåtflåten over de kommende 5-10 år. I denne utviklingen mot økende krav til effektivitet, fiskevelferd, sporbarhet og sikker, smit tefri transport, vil teknologileverandørene ha et stort kunnskapsbehov de kommende år. I forprosjektet, vil en samle interessenter fra alle ledd i brønnbåtkjeden. Ved å gjennomføre en workshop med deltakerne, vil en i fellesskap komme frem til et antall kritiske teknologibehov. Disse behovene vil være grunnlaget for søknad til hovedprosjekter i MAROFF.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet