Tilbake til søkeresultatene

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Søknad om regional FUGE-støtte 2007 - 2011, Midt-Norge

Tildelt: kr 5,0 mill.

FUGE Midt-Norges arbeid i FUGE I perioden og de planer som er lagt for FUGE II (2007-2011) bygger på det mandat som er gitt av FUGEs styre i referat fra møte 04.11.2002. FUGE Midt-Norge har gjennom egenvurdering målt innsats og oppnådde mål i FUGE I peri oden opp mot overnevnte mandat og de målsetninger som er satt i FUGE Midt-Norges strategi- og handlingsplanen fra 2004. Dette har dannet grunnlaget for de målsetninger og milepæler FUGE Midt-Norge har satt seg for den kommende femårsperioden - FUGE II.

Aktivitet:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg